علايم مرضی کودکان (فرم معلم)


(Children Symptom Inventory-4 (CSI-4


 • عنوان فارسی: علايم مرضی کودکان (فرم معلم)
 • عنوان انگلیسی: (Children Symptom Inventory-4 (CSI-4
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: child , behavioral symptoms , affective symptoms
 • کاربرد: ارزيابی اختلالت رفتار ايذايی و بيش فعالی-کمبود توجه و غربالگری اختلالت روانپزشکی کودک
 • سازنده: اسپرافگين ، لانی ، گادو (Sprafgin , Loney , Gadow)
 • سال ساخت: 1984
 • تعداد سوال: 41سوال
 • زیر مقیاس: اختلال رفتاری و هيجانی ، نافرمانی مقابله ای ، اختلال سلوک پرخاشگرانه و غير پرخاشگرانه.
 • نحوه اجرا: توسط معلم به روش قلم و کاغذی پر می شود.
 • نحوه نمره گذاری: به دو روش : الف: روش شدت علايم که در آن هرگز=0 ، گاهی=1 ، اغلب=2 ، بيشتر اوقات=3 نمره ميگيرد. ب: روش غربال کننده.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: (Children Symptom Inventory-4 (CSI-4
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: اسپرافگين ، لاني و گادو در سال 1984 همبستگي اين آزمون و مقياس هاي رفتاري كودك را در مورد ADHD ، اختلال سلوك و ODD به ترتيب 66/0 ، 58/0 و 72/0 گزارش كرده اند. ( به نقل از توكلي زاده ، 1375 ) (توكلي زاده ، جهانشير ، 1375. بررسي همه گير شناسي اختلالات رفتار
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: (Children Symptom Inventory-4 (CSI-4
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: جهت تعيين درجه اعتبار همبستگي بين داده هاي مرحله اول فرم معلم با نتايج داده هاي مرحله اول فرم والد محاسبه شد كه برابر 89/0 ميباشد كه با 95 درصد اطمينان و 5 درصد خطا اعتبار چك ليست تاييد شد. همچنين درجه همبستگي بين نتايج داده هاي مرحله دوم فرم معلم با مرحل
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ابراهيمي پايايي اين آزمون را 89/0 تا 96/0 به درست آورده.(به نقل از رضايي ، 1379) ( رضايي ، مظاهر ، 1379. بررسي كاركردهاي شناختي لب فرونتال در نوجوانان مبتلا به اختلال سلوك. پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي باليني ، انستيتو روانپزشكي تهران.)
 • توضیحات دیگر: 0