يادداری ديداری بنتون


Benton visual Retention test (BVRT)


 • عنوان فارسی: يادداری ديداری بنتون
 • عنوان انگلیسی: Benton visual Retention test (BVRT)
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Retention, Memory disorder, Agnosia, Psychomotor performance, pattern recognition, perceptual disorder, visual perception.
 • کاربرد: حافظه بصری، توانايی پاسخ ديداری حرکتی، درک ديداری- فضايی، مفهوم‌سازی بينايی و کلامی و حافظه فوری را ارزيابی می‌کند.
 • سازنده: بنتون Benton
 • سال ساخت: 1974
 • تعداد سوال: 10 كارت كه هر كارت داراي 1 تا 3 شكل هندسي است .
 • زیر مقیاس: توانايی ادراک بينايی، بازپديدآوری بينايی- حرکتی و فراخنای حافظه فوری. مفهوم سازی بينايی و کلامی
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی. اين آزمون دارای 4 روش اجرا است: A) هر کارت به مدت 10 ثانيه به آزمودنی ارائه می‌شود و پس از آن آزمودنی بايد آن را ترسيم کند. B) هر کارت به مدت 5 ثانيه به آزمودنی نشان داده می‌شود و پس از آن آزمودنی بايستی آن چه را در کارت ديده است از حفظ ترسيم
 • نحوه نمره گذاری: براساس تعداد شکل‌هايی که آزمودنی به درستی ترسيم کرده و نيز تعداد اشتباهات محاسبه می‌شود. تصاوير بايستی همانند نسخه اصلی و به همان ترتيب ارائه کشيده شود. به هر تصوير در صورت درست بودن يک نمره تعلق می‌گيرد. بنابراين حداکثر نمره 10 می‌باشد. چنانچه نمره فرد دراين آزمون 4 نمره پايين‌تر از نمره انتظار باشد می‌توان دليلی بر اختلال در کارکردهای شناختی تلقی شود. در رابطه با عملکرد آزمودنی دو نوع سيستم نمره‌گذاری وجود دارد: الف) تعداد طرح‌هايی را که صحيح ترسيم شده است که اين کفايت و کارايی عملکرد را می‌سنجد و ب) نمره‌های خطا که انواع خاص اشتباه‌های آزمودنی را نشان می‌دهد. هر اجرايی هم از راه ترسيم‌های درست و هم از طريق تعداد خطاها نمره‌گذاری می‌شود. شش‌گونه خطا مشخص شده‌اند: حذف، تحريف، درجاماندگی ، چرخش، ترسيم در جای نامناسب (موقعيت يک شکل نسبت به شکل‌های ديگر و خطاهای اندازه از اين رو، ممکن است – اما نه به کرات- بيش از يک خطا در هر کارت وجود داشته باشد. اختلال در يادآوری فوری يا نقص توجه عمدتاً در ساده‌سازی، جايگزينی ساده، يا حذف يکی يا دو تا از عناصر طرح‌ها در هر کارت نمايان می‌شود. غفلت فضايی يک سوم و ناتوانی‌های ساختاری که به صورت حذف مداوم شکل‌ در يک طرف معين نمايان می‌شود ناشی از وجود ضايعه تلقی می‌شود. اختلال ديداری – فضايی و ساختاری از راه نقص در ترسيم يا سازمان ترسيم خود را نشان می‌دهد. چرخش و تحريف متعدد طرح‌ها معمولاً حاکی از وجود يک شکل ادراکی است. در جاماندگی فراوان می‌تواند نشان‌دهنده اشکال در کنترل؛ يا کنترل فعاليت باشد. در جاماندگی در اين آزمون احتمالاً بيشتر نشان‌دهنده اختلال ويژه ديداری ادراکی يا حافظه فوری است ساده سازی طرح‌ها از جمله بی‌توجهی به اندازه شکل‌ها يا محل آنها؛ ممکن است با سير قهقرايی در بيماران درارای آسيب دوسويه يا پراکنده ارتباط داشته باشد.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Benton visual Retention test (BVRT)
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: - ضريب همبستگي بين آزمون بنتون و با آزمون‌هاي استاندارد هوش تقريباً 70/0 بوده است. بريت 19710 (به‌نقل از بنتون 1974) آزمون يادآوري ديداري را با تعداد آزمون‌هاي فرعي و كسلر و آزمون جفت كردن تصاوير در يك گروه از بيماران مظنون به آسيب‌ مغزي مورد بررسي قرار د
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • توضیح پایایی - اسپیرمن براون: پايايي نمره‌گذاران 95/0(بنتون، 1974).
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي بازآزمايي روش اجراي A در حدود 85/0 به دست آمده (بنتون، 1974).
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: - همبستگي دروني اجراي آزمون نسبت به كل نمرات 95/0=r در سطح خيلي بالا و نسبت به نمرات حطاي آزمون رضايتبخش (98/-75/0=r) بوده است.
 • توضیحات دیگر: 0