مقياس درجه بندی مشکلات رفتاری کانرز(فرم معلمان)


Conners Teacher Rating Scale(CTRS)


 • عنوان فارسی: مقياس درجه بندی مشکلات رفتاری کانرز(فرم معلمان)
 • عنوان انگلیسی: Conners Teacher Rating Scale(CTRS)
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: child, behavioral symptoms, conduct disorder, learning disorder, dyslexia, psychophysiologic disorder, anxiety, attention deficit disorder with hyperactivity.
 • کاربرد: کاربرد وسيعی در زمينه های بالينی و پژوهشی کودکان دارد که برای مشخص ساختن برخی علايم و مشکلات رفتاری استفاده می شود و همچنين کاربرد وسيعی در غربالگری کلی برای اختلالات و مشکلات کودکی دارد.
 • سازنده: کانرز ( Conners )
 • سال ساخت: 1967-1973
 • تعداد سوال: فرم بلند 39 سوال و فرم كوتاه 28 سوال.(اطلاعات موجود در اين بانك مربوط به نسخه 28 سوالي است)
 • زیر مقیاس: مشکلات سلوکی ، بيش فعالی ، بی توجهی-انفعال
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی و فردی . توسط معلم کودک .
 • نحوه نمره گذاری: سوال ها در يک مقياس 4 گزينه ای پاسخ داده می شوند.( به هيچ وجه=0 ، فقط کمی= 1 ، تقريبا زياد=2 ، بسيار زياد=3 نمره )
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Conners Teacher Rating Scale(CTRS)
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضريب پايايي كلي برروي 15 كودك ناسازگار به فاصله 2 هفته 86/0 به دست آمده . ضريب پايايي براي خرده مقياس مشكلات سلوكي= 87/0 ، بيش فعالي=56/0 ، بي توجهي-انفعال= 92/0 ، شاخص بيش فعالي= 72/0 .( قديري نشكاجاني ، 1377 ) ( قديري نشكاجاني ، فاطمه ، (1377 ). بررسي ت
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Conners Teacher Rating Scale(CTRS)
 • عنوان: فرم اصلي
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • توضیح پایایی - اسپیرمن براون: ضرايب پايايي بين ارزيابان در مورد آموزگاران با استفاده از CTRS بين 23/0 تا 76/0 گزارش گرديده است.( به نقل از تيلور و سندبرگ، 1984)
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: كانرز ضريب پايايي را به فاصله يك ماه از 72/0 تا 91/0 گزارش نموده. (كانرز ، 1990 ) ادلبرك و آخن باخ (1984) پايايي را به فاصله 2 ماه و 4 ماه به ترتيب 75/0 و 68/0 گزارش نمودند.
 • توضیحات دیگر: 0