آرمون عبارت‌های خود بيانی


Self Statement Test


 • عنوان فارسی: آرمون عبارت‌های خود بيانی
 • عنوان انگلیسی: Self Statement Test
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Anxiety scale
 • کاربرد: عوامل شناختی مؤثر در اضطراب اجتماعی می سنجد.
 • سازنده: گلاس و همکاران Glass et al.
 • سال ساخت: 1982
 • تعداد سوال: 16 سوال
 • زیر مقیاس: 8 عبارت‌های خودبيانی مثبت و 8 عبارت‌های خودبيانی منفی
 • نحوه اجرا: فردی مکالمه 5 دقيقه در جمع- قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: دامنه نمره بين 16 تا 80 است. در اين آزمون عبارتهای خودبيانی منفی محاسبه و عبارتهای خودبيانی مثبت نمره معکوس می‌گيرند. هرگز، خيلی کم و بندرت، بعضی وقتها، بيشتر وقتها، خيلی زياد.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Self Statement Test
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: بازآزمايي با فاصله 25 روز برروي 40 نفر از دانش‌آموزان يك مدرسه راهنمايي انجام شد، ضريب پايايي 79/0=r را نشان داد. (آمالي خامنه، 73-1372) شهره آمالي خامنه ،(73-1372 ) بررسي مقايسه ميزان كارايي روش جرأت آْموزي و روش جرأت آموزي توأم با بازسازي شناختي بر روي
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Self Statement Test
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: عبارتهاي خودبياني مثبت همبستگي معناداري با ميزان مهارتهاي اجتماعي (71/0و 75/0 و 77/0) و نيز همبستگي منفي معني‌داري را با ميزان اضطراب اجتماعي (52/0- و 53/0- و 76/0) دارند و نيز عبارتهاي خودبياني منفي با ميزان اضطراب اجتماعي همبستگي مثبت (44/0 و 48/0 و 66/
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: ضريب همبستگي از طريق دو نيمه كردن آزمون دومورد ماده‌هاي مثبت 58/0=r . ماده‌هاي منفي 73/0=r بود كه پايابودن اين آزمون را نشان مي‌دهند. ( به نقل از آمالي خامنه ، 1372) شهره آمالي خامنه ،(73-1372 ) بررسي مقايسه ميزان كارايي روش جرأت آْموزي و روش جرأت آموزي ت
 • توضیحات دیگر: 0