مقياس توانمندی من (ESS)


Ego Strength scale (ESS)


 • عنوان فارسی: مقياس توانمندی من (ESS)
 • عنوان انگلیسی: Ego Strength scale (ESS)
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Ego
 • کاربرد: پيش‌بينی پاسخ بيماران روان نژند به روان‌درمانی انفرادی، ارزيابی سازگاری کلی روانی ‌فردی.
 • سازنده: بارون Barron
 • سال ساخت: 1953 بازنگري شده در MMPI-2
 • تعداد سوال: 52 (مقياس اوليه 68 ماده داشت)
 • زیر مقیاس: ندارد
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی، جمعی
 • نحوه نمره گذاری: بلی- خير که به صورت يک و صفر نمره‌گداری می‌شوند.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Ego Strength scale (ESS)
 • عنوان: فرم اصلي
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: - ضريب بازآزمايي مرد وزن به ترتيب 80/0 و 82/0 (مرلند، 1985) (نقل از گراهام 1379) گراهام،‌ جان (1379). راهنماي MMPP-2. ارزيابي شخصيت وآسيب‌‌شناسي رواني (ترجمه: حميد يعقوبي و موسي كافي) تهران: ارجمتد.
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Ego Strength scale (ESS)
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضريب بازآزمايي با يك فاصله 8 هفته‌اي براي دانشجويان دو گروهي متشكل از 30 نفر مرد و زن، 76/0 بدست آمد.( موتابي،1374) موتابي، فرشته (1374). آماده‌سازي و هنجاريابي پرسشنامه MMPL-2 در شهر تهران. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني. دانشگاه علوم پزشكي و
 • توضیحات دیگر: 0