آيزنک نوجوانان(JEPQ)


Juvenile Eysenck Personality Questionnire


 • عنوان فارسی: آيزنک نوجوانان(JEPQ)
 • عنوان انگلیسی: Juvenile Eysenck Personality Questionnire
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: شخصيت - پرسشنامه شخصيتی -ارزشيابی شخصيت - نوجوانان Personality-Personality Test- Personality Inventory- Personality Assessment- Adolescent
 • کاربرد: جهت سنجش شخصيت نوجوانان 7 تا 15 ساله در سه بعد
 • سازنده: آيزنک و آيزنک
 • سال ساخت: 1975
 • تعداد سوال: 81
 • زیر مقیاس: چهاربعد برونگرايی،روان رنجوری،روان پريشی و دروغ سنجی
 • نحوه اجرا: فردی به مدت 45 دقيقه
 • نحوه نمره گذاری: آزمودنی می تواند در هر سوال پرسشنامه نمرات 1- 5/0 و صفر را با توجه به نحوه پاخ دريافت کند. جهت نمره گذاری ابتدا فرم کليدE را بر روی پاسخنامه آزمودنی گذاشته و به تعداد پاسخهای متناسب با فرم کليد به او يک نمره می دهيم و نمرات وی را با هم جمع نموده و حاصل را در جايگاه مربوطه در پاسخنامه آزمودنی يادداشت کرده و سپس همين کا را برای فرم کليدهای بعد ی انجام می دهيم.
 • رفرانس: 1)از رحيمی نژاد،ع- 1382- استانداردکردن پرسشنامه شخصيت نوجوانان آيزينگ در نوجوانان دختر و پسر تهرانی – مجله روانشناسی و علوم تربيتی – سال 33- شماره 1- صص 54-29. 2)عسگری ،م- 1383- هنجاريابی پرسشنامه نوجوانان آيزينگ برای دانش آموزان دوره متوسطه استان همدان –
 • آزمون مرجع: Juvenile Eysenck Personality Questionnire
 • عنوان: فرم اصلي
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: پاياي آزمون به روش آلفاي كرونباخ در گروه پسران از 73/0 تا 81/0 و در گروه دختران از 63/0 تا 84/0 گزارش شده است.(آيزينگ ،مكارمي و بارت(1994) به نقل از رحيمي نژاد،ع- 1382- استانداردكردن پرسشنامه شخصيت نوجوانان آيزينگ در نوجوانان دختر و پسر تهراني – مجله روان
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Juvenile Eysenck Personality Questionnire
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: در پژوهشي كه عسگري(1383) بر روي 1333 نفر از دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه استان همدان اجراكرد جهت محاسبه ضرايب روايي براي مقياسها از نمرات مقياسهاي دروغ سنج ،نوروتيك(افسردگي و اضطرابD,Pt ) و پسيكوتيك(Sc,Pd,Ma) پرسشنامه MMPI به عنوان ملاك همزمان استفا
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: 1)جهت برآورد ضريب پايايي مقياسهاي چهارگانه پرسشنامه از روش بازآزمايي با فاصله يكماهه استفاده شد.ضرايب پايايي مقياس L ،P،N وE به ترتيب برابر با 7/0- 59/0- 70/0 و 55/0 بود. .(عسگري ،م- 11383- هنجاريابي پرسشنامه نوجوانان آيزينگ براي دانش آموزان دوره متوسطه ا
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 1)براهني و رحيم نژاد 1372 پايايي پرسشنامه شخصيتي نوجوانان آيزينگ را بين 77/0 تا 82/0 گزارش كرده اند.(براهني،محمدتقي و رحيمي نژاد،عباس - 1372 - هنجاريابي پرسشنامه شخصيتي نوجوانان آيزينگ بر روي نوجوانان تهراني - تهران : دفتر تحقيقاتي آموزش و پرورش 2)رحيمي ن
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: جهت برآورد ضريب پايايي مقياسهاي چهارگانه پرسشنامه از روش تصنيف استفاده شد.ضرايب پايايي مقياس L ،P،N وE به ترتيب برابر با 80/0- 65/0- 81/0 و 70/0 بود. .(عسگري ،م- 11383- هنجاريابي پرسشنامه نوجوانان آيزينگ براي دانش آموزان دوره متوسطه استان همدان – مجله پژو
 • توضیحات دیگر: 0