مقياس درجه بندی مشکلات رفتاری کانرز (فرم والدين)


Conners Teacher Rating Scale ( CPRS


 • عنوان فارسی: مقياس درجه بندی مشکلات رفتاری کانرز (فرم والدين)
 • عنوان انگلیسی: Conners Teacher Rating Scale ( CPRS
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Parent, child, Behavioral symptoms, conduct disorder, learning disorder, dyslexia, psychophiysiologic disorders, anxiety, attention dificit disorder with hyperactivity.
 • کاربرد: کاربرد وسيعی در زمينه های بالينی و پژوهشی کودکان دارد که برای مشخص ساختن برخی علايم و مشکلات رفتاری استفاده می شود و همچنين کاربرد وسيعی در غربالگری کلی برای اختلالات و مشکلات کودکی دارد.
 • سازنده: کانرز ( Conners )
 • سال ساخت: 1969
 • تعداد سوال: فرم بلند 92 سوال و فرم كوتاه 48 سوال دارد.
 • زیر مقیاس: مشکلات سلوکی ، مشکلات يادگيری ، روان - تنی ، تکانشوری - بيش فعالی ، اضطراب.
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی و فردی . توسط والد کودک .
 • نحوه نمره گذاری: سوال ها در يک مقياس 4 گزينه ای پاسخ داده می شوند.( به هيچ وجه=0 ، فقط کمی= 1 ، تقريبا زياد=2 ، بسيار زياد=3 نمره )
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Conners Teacher Rating Scale ( CPRS
 • عنوان: فرم ترجمه شده.
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضريب پايايي روي 12 نفر به فاصله 2 هفته : مشكلات سلوكي 54/0 ، مشكلات يادگيري 78/0 ، روان-تني 83/0 ، تكانشوري-بيش فعالي 0/36 ، اضطراب 70/0 ، ضريب پايايي نمره كل 36/0 ( قديري نشكاجاني، 1377) قديري نشكاجاني ، فاطمه ، (1377 ). بررسي تاثير به كادگيري بازي بي ره
 • توضیحات دیگر: 0