آزمون چشم های کوهن (اين مقياس دارای دو فرم منزل و مدرسه است)


Cohens Eyes Test


 • عنوان فارسی: آزمون چشم های کوهن (اين مقياس دارای دو فرم منزل و مدرسه است)
 • عنوان انگلیسی: Cohens Eyes Test
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: تئوری ذهن، شناخت اجتماعی Theory of mind, Social Cognition
 • کاربرد: ارزيابی تئوری ذهن و شناخت اجتماعی در حيطه های روانپزشکی، اعتياد و رفتارهای مجرمانه
 • سازنده: Simon Baron-Cohen
 • سال ساخت: 2000
 • تعداد سوال: 36
 • زیر مقیاس: ندارد
 • نحوه اجرا: پاسخ به سوالات 4 گزينه ای- فردی- رايانه ای- استفاده برای محققين حيطه های اعصاب، روانپزشکی، روانشناسی‌بالينی با مدرک ليسانس به بالا
 • نحوه نمره گذاری: تعداد پاسخ های صحيح
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Cohens Eyes Test
 • عنوان:
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - پیش بین: توانايي زير مقياس نقص توجه در افتراق كودكان ADHD نوع بي توجه با گروه كنترل در نسخه معلم نشان داد كه از توانايي پيش بيني 74/0 و در نسخه والدين 68/0 برخوردار است.
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: با احتساب همبستگي زير مقياس هاي بيش فعالي، با مقياس درجه بندي ADHD- نسخه مدرسه- با كانرز معلم 39 سوالي 79/0 _ همبستگي زير مقياس ببش فعالي با همين زير مقياس در كانرز معلم 48 سوالي 81/0
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: نسخه مدرسه با 4 هفته فاصله: ضريب همبستگي پيرسون براي زير مقياس بيش فعالي/ تكانشگري 88/0، زير مقياس نقص توجه 89/0، كل مقياس 0/90 - پايايي باز آزمايي نسخه منزل با 4 هفته فاصله: زير مقياس بيش فعالي 86/0، زير مقياس نقص توجه 86/0، كل مقياس 85/0
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: پايايي دروني نسخه منزل براي زير مقياس بيش فعالي88/0- زير مقياس نقص توجه 86/0- كل مقياس 92/0 - نسخه مدرسه در زير مقياس بيش فعالي- تكانشگري 88/0 ، زير مقياس نقص توجه96/0، ودر كل مقياس 94/0
 • توضیحات دیگر: 0