پرسشنامه پرخاشگری کودک 7-11 ساله در مدرسه (فرم معلمان)


Child Aggression Questionnair


 • عنوان فارسی: پرسشنامه پرخاشگری کودک 7-11 ساله در مدرسه (فرم معلمان)
 • عنوان انگلیسی: Child Aggression Questionnair
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Aggression, Child
 • کاربرد: ارزيابی پرخاشگری عملی و کلامی .
 • سازنده: پژوهشگر ساخته ( ترانه نقوی لاريجانی)
 • سال ساخت: 1368
 • تعداد سوال: 20 سوال
 • زیر مقیاس: پرخاشگری عملی ، پرخاشگری کلامي؛ گوشه گيری، همکاری.
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی و فردی.
 • نحوه نمره گذاری: در يک مقياس 5 درجه ای خيلی کم=0 ، کم=1، متوسط=2، زياد=3 ، خيلی زياد=4 ، نمره گذاری می شود.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Child Aggression Questionnair
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777اعتبار محتوا از طريق نظر خواهي از افراد متخصص در زمينه پژوهش تاييد شده است. تقوي لاريجاني ، ترانه ، (1368 ) . بررسي تاثير تنبيه بدني بر بروز برخي رفتارهاي پرخاشگرانه در كودكان 7-11 سال مدرسه رو در محيط مدرسه هاي دولتي شهر تهران. پايان نامه كارشناسي ارش
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي بعد از يك هفته برابر 80/0 بوده.(تقوي لاريجاني ، 1368 ) تقوي لاريجاني ، ترانه ، (1368 ) . بررسي تاثير تنبيه بدني بر بروز برخي رفتارهاي پرخاشگرانه در كودكان 7-11 سال مدرسه رو در محيط مدرسه هاي دولتي شهر تهران. پايان نامه كارشناسي ارشد آموزش روانپرستا
 • توضیحات دیگر: 0