آزمون جملات ناتمام راتر(RISB)


Rotter Incomplete Sentences blank


 • عنوان فارسی: آزمون جملات ناتمام راتر(RISB)
 • عنوان انگلیسی: Rotter Incomplete Sentences blank
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: آزمون - فنون فرافکن- test- Projective Techniques
 • کاربرد: يکی از روشهای فرافکن در ارزشيابی شخصيت - تعارضات شخصيتی
 • سازنده: جولين راتر(J.Rotter) و همکاران
 • سال ساخت: 1952
 • تعداد سوال: 45
 • زیر مقیاس: ندارد
 • نحوه اجرا: مدادی کاغذی هم به صورت فردی و هم بصورت گروهی
 • نحوه نمره گذاری: ميزان پاسخها در 7 قسمت است(نمره بالا نشانه ناسازگاری بيشتر) . دامنه نمرات از 80 تا 205 می باشد. همچنين ملاکهای زير توسط راتر برای نمره گذاری پيشنهاد شده است. برای جملاتی که بيان کننده سازگاری و احساسات کاملاً مثبت هستند: 12 امتياز برای جملاتی که بيان کننده سازگاری و احساسات نسبتاً مثبت هستند: 11 امتياز برای جملاتی که به نحو مبهمی تکميل شده اند بی جواب يا ناخواه هستند. و بيان کننده هيچ نوع سازگاری و احساسات مثبت نيستند ـ0ـ در نظر گرفته می شود. هر چه نمره کسب شده بيشتر باشد سازگاری فرد بالاتر و هر چه نمره پايين تر و به صفر نزديک باشد ناسازگار تر و دارای احساسات منفی است. امتياز آزمودنی در اين آزمون 249 می باشد . يعنی از 40 سؤال موجود 22سؤال احساسات کامل مثبت ، 14 سؤال احساسات و سازگاری نسبتاً مثبت و 4 سؤال بيانگر هيچ گونه احساس خاصی نيست.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Rotter Incomplete Sentences blank
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: آقاجري(1374) در پژوهش خود براي اعتباريابي اين آزمون از روش روايي همزمان استفاده كرد و ضريب همبستگي دو رشته اي براي مردان 62/0 و براي زنان 50/0 بدست آمد.( آقاجري،ز،1374- بررسي شيوه فرزند پروري والدين بر عزت نفس و سازگاري فرزندان(دانش آمو.زان راهنمايي تهران
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Rotter Incomplete Sentences blank
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - ظاهری: روايي ظاهري پرسشنامه در مطالعات متعدد تاييد شده است.(راتر و همكاران) Rotter.J – Lah.M – Rafferty.J – Rotter Incomplete Sentences Blank ,Second Edition.Available at: URL: /WWW. http://cps.nova.edu/~cpphelp/ROTTER.html.Accessess octobr 2007
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي آزمون به روش آزمون بازآزمون 38/0 بعد از سه روز و 82/0 بعد از 1 الي 2 هفته گزارش شده است. Rotter.J – Lah.M – Rafferty.J – Rotter Incomplete Sentences Blank ,Second Edition.Available at: URL: /WWW. http://cps.nova.edu/~cpphelp/ROTTER.html.Accessess o
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: پايايي آزمون به روش آلفاي كرونباخ برابر با 69/0 مي باشد. Rotter.J – Lah.M – Rafferty.J – Rotter Incomplete Sentences Blank ,Second Edition.Available at: URL: /WWW. http://cps.nova.edu/~cpphelp/ROTTER.html.Accessess octobr 2007
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: 1)پايايي آزمون به روش دونيمه كردن از 74/0 تا 86/0 گزارش شده است Rotter.J – Lah.M – Rafferty.J – Rotter Incomplete Sentences Blank ,Second Edition.Available at: URL: /WWW. http://cps.nova.edu/~cpphelp/ROTTER.html.Accessess octobr 2007 2)براي محاسبه ضريب پا
 • توضیحات دیگر: 0