مقياس هوشی وکسلربرای کودکان(WISC_R)


Wechsler Intelligence Scale for Children _Revised


 • عنوان فارسی: مقياس هوشی وکسلربرای کودکان(WISC_R)
 • عنوان انگلیسی: Wechsler Intelligence Scale for Children _Revised
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: هوش - سنجش هوش- آزمونهای هوشی - مقياس - کودک - Intelligence -Intelligence Tests- - intelligence assessment- scale- child
 • کاربرد: سنجش هوش کودکان 4 تا 16 سال و 11 ماه سی روز
 • سازنده: وکسلر
 • سال ساخت: ابتدا در سال 1949 تدوين شد اما پس از اصلاحاتي در سالهاي 1974 و 1986مورد تجديدنظر قرار گرفت.
 • تعداد سوال: 36
 • زیر مقیاس: دارای 11 خرده آزمون که 6 خرده آزمون کلامی که عمدتاً درک و فهم کلامی را می سنجد و 5 خرده آزمون غير کلامی(عملی) که توانايی های ديداری - فضايی را اندازه گيری می کند. به انضمام دو خرده آزمون عملی اختياری(مازها و نماديابی يا جستجوی نمادها)
 • نحوه اجرا: فردی
 • نحوه نمره گذاری: از سه قسمت سه نمره مختلف هوشبهر بدست می آيد ،هوشبهر کلامی،هوشبهر غير کلامی و هوشبهر کلی که با توجه به جدول نرم ميزان هوشبهر فرد بدست می آيد.(برای مطالب بيشتر رجوع کنيد به کتاب آزمونهای روانی نوشته مارنات،ترجمه شريفی و نيکخو، انتشارات رشد.
 • رفرانس: 1)زارعی،طهمورث،1373، هنجاريابی آزمون هوش وکسلر بر روی دانش آموزان 10ساله شهر تهران ، پايان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی(روانسنجی) دانشگاه علامه طباطبايی. 2)رفعت بخشايش،حکيمه،1373- هنجاريابی فرم تجديد نظر شده مقياس هوشی وکسلر بر روی دانش آموزان 8 ساله شهر
 • آزمون مرجع: Wechsler Intelligence Scale for Children _Revised
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: 1)ستلر 1992 ضريب همبستگي با نسخه تجديدنظر چهارم آزمون استانفورد بينه را 78/0 ،با آزمون K_ABC برابر با 70/0، با آ‍مون گروهي هوش 66/0، با آزمون WRAT از 52/0 تا 59/0 و با آزمون پيشرفت تحصيلي فردي برابر با 71/0 گزارش كرده است.(مارنات(1375) به نقل از شريفي،ح-
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: اعتبار بازآزمايي در فاصله زماني متوسط 23 روز براي مقياس كلي 95/0 و مقياسهاي كلامي و عملي به ترتيب 94/0 و 87/0 بوده است.(وكسلر1991 به نقل از مارنات 1384 ،راهنماي سنجش رواني،ترجمه شريفي و نيكخو، انتشارات رشد)
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: 1)وكسلر 1991 گزارش داد پاياييهاي دو نيمه آزمون مقياس هوشي كودكان وكسلر براي مقياسهاي فرعي كلامي و عملكرد و كل آزمون به ترتيب برابر با 95/0 – 91/0 و 96/0 است. علاوه بر اين متوسط پاياييهاي آزمونهاي انفرادي 69/0 تا 87/0 بوده است.(چري فيس و تيموتي جي ترال(199
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Wechsler Intelligence Scale for Children _Revised
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777ماتريس همبستگي بدست آمده مقادير داخل آزمون اعتبار همگرا و واگرا را نشان مي دهد همچنين مقايسه عملكرد دانش آموزان 6 و 7 ساله با عملكرد دانش آموزان 8 ساله نشان مي دهد كه متوسط عملكرد دانش آموزان با افزايش سن بالا مي رود و اين موضوع به روايي محتوايي آزمون
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: 1)رضويه و شهيم (1369) در پژوهش خود براي محاسبه روايي آزمون ضرايب همبستگي هوشبهرهاي كلامي – عملي و كلي دو مقياس وكسلر پيش دبستاني و وكسلر كودكان را به ترتيب 84/0، 74/0 و 85/0 گزارش كرده اند.(به نقل از زارعي،طهمورث،1373، هنجاريابي آزمون هوش وكسلر بر روي دان
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • توضیح پایایی - كودریچاردسون: 1)ضرايب پايايي هوشبهرهاي كلامي ،غيركلامي و كل به ترتيب 83/0 – 90/0 و 88/0 است (رضويه،و و شهيم ،م 1373- هنجاريابي مقياس هوشي وكسلر –شيراز – انتشارات آوا) 2)ضريب همساني دروني براي هوشبهر مقياس كلي 96/0 ،هوشبهر مقياس كلامي 94/0 و براي مقياس عملي برابر با 90/
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 1)ضرايب پايايي هوشبهرهاي كلامي ،غيركلامي و كل به ترتيب 83/0 – 90/0 و 88/0 است (رضويه،و و شهيم ،م 1373- هنجاريابي مقياس هوشي وكسلر –شيراز – انتشارات آوا) 2)ضريب همساني دروني براي هوشبهر مقياس كلي 96/0 ،هوشبهر مقياس كلامي 94/0 و براي مقياس عملي برابر با 90/
 • توضیحات دیگر: 0