مقياس اضطراب امتحان فيليپس


Phillips Anxiety Scale


 • عنوان فارسی: مقياس اضطراب امتحان فيليپس
 • عنوان انگلیسی: Phillips Anxiety Scale
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: اضطراب - مقياس - آسيب شناسی روانی- اختلالات اضطرابی - مقياس اضطراب امتحان - anxiety- scale - psychopathology- anxiety disorder- test anxiety scale
 • کاربرد: جهت سنجش اضطراب در موقعيتهای آموزشی و امتحانی
 • سازنده: مک نيل و فيليپس
 • سال ساخت: 1974
 • تعداد سوال: 26
 • زیر مقیاس: ندارد
 • نحوه اجرا: فردی
 • نحوه نمره گذاری: بلی خير
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Phillips Anxiety Scale
 • عنوان: روايي فرم اصلي
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: روايي سازه و روايي همزمان اين مقياس در حد مطلوب گزارش شده است.(هيوز،1988) Hughes ,J .(1988) .Cognitive behavior therapy with children in school.New York : Academic Press,Inc
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Phillips Anxiety Scale
 • عنوان: پايايي فرم اصلي
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي اين پرسشنامه از طريق روش آزمون مجدد برابر با 50/0 تا 67/0 برآورد گرديده است.(به نقل از حسيني نسب ،سيدداوود – بيكايي منيع،فرزانه، 1377- ادراك دانش آموزان از محيط روانشناختي كلاس و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي ،انگيزش دروني و اضطراب آنان – مجله علوم ترب
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Phillips Anxiety Scale
 • عنوان: پايايي فرم ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دستجردي(1371) اين مقياس را دو بار با فاصله زماني روي گروهي از دانش آموزان تهراني كه به شكل تصادفي انتخاب شده بودند اجرانمود كه ضريب پايايي بازآزمايي برابر با 87/0 بود. (به نقل از حسيني نسب ،سيدداوود – بيكايي منيع،فرزانه، 1377- ادراك دانش آموزان از محيط رو
 • توضیحات دیگر: 0