مقياس افسردگی کودکان(CDS)


Children Depression Scale


 • عنوان فارسی: مقياس افسردگی کودکان(CDS)
 • عنوان انگلیسی: Children Depression Scale
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Depressive disorder, Depression Major, Depressive disorder, Bipolar disorder, child
 • کاربرد: سنجش علائم افسردگی در کودکان و نوجوانان
 • سازنده: لانگ و تيشر
 • سال ساخت: اين مقياس ابتدا در سال 1977 در استراليا توسط راسكين(Raskin) ساخته و سپس در سال 1979 توسط تيشر و لانگ(Long)مورد تجديدنظرقرارگرفت.در سال 1983 پس از تحقيقات تكميلي آخرين فرم مقياس تهيه شد.
 • تعداد سوال: 66 پرسش(48 ماده منفي و 18 ماده مثبت)
 • زیر مقیاس: 6 زير مقياس اصلی و دو زير مقياس متفرقه شامل پاسخ عاطفی – مشکلات اجتماعی – عزت نفس – اشتغال ذهنی با بيماری و مرگ – احساس گناه و احساس خوشی و لذت
 • نحوه اجرا: فردی
 • نحوه نمره گذاری: در اين تست 48 ماده منفی و 18 ماده مثبت که روی هم 66 ماده می شوند،دو مجموع مواد جداگانه و مستقل را تشکيل می دهند که به شکل جداگانه نمره گذاری می شوند و دو نمره مثبت و منفی را بدست می دهند . نمره گذاری بر مقياس 5 درجه ای انجام می گيرد.کاملاً غلط1،غلط2،نميدانم3،درست4 و کاملاً درست 5 می گيرد.جمع نمرات هر مقياس فرعی و جمع کل نيز بدست می آيد.تفاوت نمره کل با مجموع نمرات مقياسهای فرعی لذت(PE)و متفرقه لذت(MP) نمره کل افسردگی فرد را مشخص می کند.حداقل نمره 66 و حداکثر نمره 330 می باشد.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Children Depression Scale
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777اعتبار محتوي ،سازه و همزمان پرسشنامه رضايت بخش است.(گلزاري ،محمود – 1369 – آماده سازي وسيله اي براي سنجش افسردگي در كودكان – پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي باليني . انستيتو روانپزشكي تهران.)
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: به منظور بررسي روايي از اجراي همزمان اين پرسشنامه و پرسشنامه افسردگي بك استفاده شد كه ضريب همبستگي ميان دو پرسشنامه 52/0 بود كه در سطح 01/0 معني دار است .(به نقل از فخري ، محمد كاظم، -1384- رابطه ميزان مهارتهاي زندگي با ميزان افسردگي و اضطراب در كودكان –
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: گلزاري 1369- پايايي اين مقياس رابه روش بازآزمايي برابر با 82/0 و به روش آْفاي كرونباخ برابر با 96/0 گزارش كرده است. .(گلزاري ،محمود – 1369 – آماده سازي وسيله اي براي سنجش افسردگي در كودكان – پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي باليني . انستيتو روانپزشكي ت
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: گلزاري 1369- پايايي اين مقياس رابه روش بازآزمايي برابر با 82/0 و به روش آْفاي كرونباخ برابر با 96/0 گزارش كرده است. .(گلزاري ،محمود – 1369 – آماده سازي وسيله اي براي سنجش افسردگي در كودكان – پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي باليني . انستيتو روانپزشكي ت
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: گلزاري 1369- پايايي اين مقياس رابه روش تنصيف برابر با 96/0 گزارش كرده است. .(گلزاري ،محمود – 1369 – آماده سازي وسيله اي براي سنجش افسردگي در كودكان – پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي باليني . انستيتو روانپزشكي تهران.)
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Children Depression Scale
 • عنوان: فرم اصلي
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: تونكين و هورسون به نقل از گلزاري 1369، در ملبورن استراليا 60 دانش آموز 9 تا 13 ساله را با اين پرسشنامه مورد آزمون قراردادند.آنها بعد از 7 تا 10 روز مجدداً كودكان را آزمايش نمودند . ضريب آلفاي مقياسهاي فرعي بين 40/0 تا 77/0 ،ضريب آلفاي تمام 66 ماده 92/0 و
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 1)تونكين و هورسون به نقل از گلزاري 1369، در ملبورن استراليا 60 دانش آموز 9 تا 13 ساله را با اين پرسشنامه مورد آزمون قراردادند.آنها بعد از 7 تا 10 روز مجدداً كودكان را آزمايش نمودند . ضريب آلفاي مقياسهاي فرعي بين 40/0 تا 77/0 ،ضريب آلفاي تمام 66 ماده 92/0
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: هوارد باث -1982- در كانبراي استراليا در مطالعه تنيدگي خانواده و افسردگي كودكي، 256 كودك 13 -10 را در كلاسهاي 5 و6 دبستان با CDS ارزيابي كرد. نتيجه نشان داد كه 34 ماده از 48 ماده افسردگي و 13 ماده از 18 ماده لذت و خوشي تعيين كننده هستند . باث پايايي بالايي
 • توضیحات دیگر: 0