چک ليست پرخاشگری


Aggression Childrens Checklist


 • عنوان فارسی: چک ليست پرخاشگری
 • عنوان انگلیسی: Aggression Childrens Checklist
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Aggression, Child, conduct disorder
 • کاربرد: والدين يا مراقبين کودک بر اساس اين چک ليست می توانند رفتار کودک را در طول روز مورد ارزيابی قرار داده و فراوانی هر يک از رفتارها را ثبت کنند.
 • سازنده: پژوهشگر ساخته ( زهرا باعدی)
 • سال ساخت: 1380
 • تعداد سوال: 12
 • زیر مقیاس: تدارد.
 • نحوه اجرا: فلم وکاغذی و فردی.
 • نحوه نمره گذاری: در طی هفته و در سه مقياس ضعيف=1 نمره ، متوسط=2نمره ، و شديد=3نمره ، نمره گذاری می شود.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Aggression Childrens Checklist
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777(باعدي، 1380)
 • توضیحات دیگر: 0