پرسشنامه تکانشگری آيزنک


Eysenck Impn lsivity Wuestionnaive-7


 • عنوان فارسی: پرسشنامه تکانشگری آيزنک
 • عنوان انگلیسی: Eysenck Impn lsivity Wuestionnaive-7
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: تکانشکری، آيزنک
 • کاربرد: ارزيابی تکانشگری در گروه های مختلف
 • سازنده: Eysenck
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال: 54
 • زیر مقیاس: تکانشگری، مخاطرهجويی، همدلی
 • نحوه اجرا: فردی رايانه ای/قلم کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: بر اساس کليه سوالات و فقط برای زير مقياس ها
 • رفرانس: Eysenck S.B.U ، Pearson P.R، Easting U، Allsopp T.F(1985) ، Age narms for impulsivenss ، Venturesomeness and empathy in adults. Personaliti and individual Differences، 6،6B-619