پرسشنامه استرس شغلی


Job Stress Questionnaire


 • عنوان فارسی: پرسشنامه استرس شغلی
 • عنوان انگلیسی: Job Stress Questionnaire
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: ,Stress, Psychological,Job Application, Job Satisfaction, Job Description, Workplace, Employment
 • کاربرد: به منظور تعيين منابع استرس شغلی و تجربيات شغلی افراد در طول سال گذشته
 • سازنده: ديويس،رابينز و مک کی
 • سال ساخت: 1991
 • تعداد سوال: 1)پرسشنامه سنجش علائم استرس شغلي 20 ماده دارد.2)پرسشنامه سنجش منابع استرس شغلي كه50 ماده دارد.
 • زیر مقیاس: پرسشنامه 10 منبع استرس را که عبارتد از فقدان کنترل،شکاف اطلاعات،علت و نتيجه،تعارض،آينده شغلی به بن بست رسيده،بيگانگی،سنگينباری نقش،سبکباری نقش،محيط کار و تعارض نقش را اندازه گيری می کند
 • نحوه اجرا: مدادی - کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: برای نمره گذاری هر قسمت اين پرسشنامه به گزينه هرگزنمره صفر،بندرت نمره 1،گاهی اوقات2،اغلب اوقات 3 و هميشه نمره 4 تعلق می گيرد.حداقل نمره در پرسشنامه ميزان استرس صفر و حداکثر 80 می باشد.حداقل نمره در پرسشنامه منابع استرس صفر و حداکثر 20 می باشد.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Job Stress Questionnaire
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: روايي هر دو پرسشنامه به شيوه ضريب روايي همزمان(ملاك)مورد ارزيابي قرار گرفته است و براي هر دو پرسشنامه معادل 70/0 بدست آمده است.(ستوده،1381 به نقل از جاهدبزرگان،ناهيد،1383- بررسي ميزان و منابع استرس شغلي كاركنان شركت ملي نفت – پايان نامه كارشناسي ارشد مشاو
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: همساني دروني به روش آلفاي كرونباخ براي استرس شغلي 86/0 و براي منابع استرس شغلي 92/0 بدست آمد.(ستوده ،ع،1381 – هنجاريابي استرس شغلي – پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه اصفهان.)
 • توضیحات دیگر: 0