آزمون حرکتی – ديداری بندرگشتالت


Bender Visual-Motor Gestalt test


 • عنوان فارسی: آزمون حرکتی – ديداری بندرگشتالت
 • عنوان انگلیسی: Bender Visual-Motor Gestalt test
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Bender-Gestalt test, Psychomotor performance, Visual, Visual Perception
 • کاربرد: ارزيابی اختلالات شناختی و هيجانی- مسائل شناختی همچون هوش ، ناهنماهنگی‌های موجود در شيوه ادراک، چگونگی واکنش نسبت به محرکها و اجرای عمل- کنش‌های شناختی و عاطفی – کنش‌های سلسله اعصاب.پيش‌بينی موفقيت تحصيلی در کودکان پيش از مدرسه جهت پيش‌بينی مشکلات خواندن و
 • سازنده: لورتا بندر Loretta Bender
 • سال ساخت: 1938
 • تعداد سوال: 9 كارت شكل‌هاي گوناگون هندسي
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: کارت‌ها به طور فردی پشت‌سرهم به آزمودنی ارائه می‌شود. آزمايش فردی يک قاعده است، اگر چه آزمون‌کردن گروهی نيز مکرراً انجام شده است. نوع ديگر اجرا که گاه‌گاهی استفاده می‌شود به صورت ارائه به وسيله تا کسيتوسکوپ است. البته هنگامی که تعدای از فرضيه‌ها مربوط به
 • نحوه نمره گذاری: نظام‌های نمره‌دهی: پاسکال ساتل (1951). پيک- کانست (1951). هانت- بريسکين (1960). هين (1964). لکنر و کوپتيز. کوپر – بارنز (1966). پوکر (1976) مشهورترين آن‌ها در گزارش‌های پژوهشی، نظام‌های پاسکال- ساتل، هين و هات بريسکين بوده است. روش‌های پيک – کاست و کوپر- بارنز توجه اندکی را به خود اختصاص داده‌اند. علاوه براين روش‌ها که برای استفاده بزرگسالان طراحی شده‌اند، برای پروتکل‌های بندر-گشتالت کودکان نيز روشی از سوی کوپيتز (1963-1975) پديد آمد. اين روش ، نظام نمره‌گذاری رشدی آزمون بندر موسوم است. برای سنين 5 تا 10 سال. سيستم ديگر، سيستم لکز می‌باشد که ساده‌تر است و نمره‌گذاری آن سريعتر. - نمره‌گذاری کوپيتز: تمامی ماده‌های نمره‌گذاری به صورت يک يا صفر نمره می‌گيرند که مفهوم «وجود» يا «نبود» خطا در ترسيم طرح‌ها است.فقط خطاهای مشخص نمره يک می‌گيرند و در موارد مشکوک نمره صفر درنظر گرفته می‌شود. خطاهای جزئی درنظر گرفته نمی‌شود. به گونه‌ کلی، مطابق اين نظام نمره‌گذاری به چهار نوع خطای اختصاصی نمره داده می‌شود: 1- تحريف، 2- چندپارگی، 3- چرخش، 4-درجاماندگی. که درکل در قالب 30 ماده نمره‌گذاری می‌شوند. نمره‌ای که حاصل می‌شود با توجه به سن کودک نشان‌دهنده رشد ادراک ديداری وی خواهد بود. همچنين کوپيتز مجموعه‌ای مرکب از 12 شاخص هيجانی (EIS) را برای تشخيص وضعيت هيجانی کودکان فهرست‌بندی کرده است. هر يک از اين شاخص‌ها دستورالعمل نمره‌گذاری و فرضيه‌های تفسيری خاص مربوط به خود را دارند که اين شاخص‌ها عبارتند از: 1-تربيت آشفته طرح‌ها ، 2- خطوط موج‌دار، 3- خطوط تيره به جای دايره،4- اندازه‌های افزايش يافته،5- اندازه‌های بزرگ، 6- اندازه‌های کوچک ،7- خطوط نازک، 8- کارهای اضافی ناشی از بی‌دقتی، 9- کوشش مجدد، 10- گسترش طرح‌ها، 11- کادربندی طرح، 12- پرداخت( افزوده‌های خودبه‌خودی به طرح‌ها)
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Bender Visual-Motor Gestalt test
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي بازآزمايي 81/0 تا 96/ (براهني و همكاران، 1373) براهني ، محمدتقي، اصغرزاده امين، صفيه، شمالي، راضيه. رضوي خسروشاهي، عزت السادات. خميري، طاهري (1373) هنجاريابي آزمون بندرگشتالت در گروه كودكان 5 تا 11 ساله تهران. 77/0 (يوسفي ،1372) يوسفي، فريده (1372)
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Bender Visual-Motor Gestalt test
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: اين آزمون قادر به تفكيك بيماران ارگانيك از افراد سالم و روانپريش است(گيورتين،1955 نقل از خوش كنش،1368)(خوش كنش، ابوالقاسم(1368). بررسي امكان تشخيص افتراقي بين مبتلايان به اسكيزوفرني پارانوئيد و غير پارانوئيد.پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني.انستي
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي بازآزمايي 70/0 (آناستازي، 1974)
 • توضیحات دیگر: 0