اثر معنويت بر رفتار


Spiritual Self-Schema


 • عنوان فارسی: اثر معنويت بر رفتار
 • عنوان انگلیسی: Spiritual Self-Schema
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Spiritual Self-Schema
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه 81/0 بدست آمد (دباغي و همكاران، 1386). دباغي، پرويز؛ اصغرن‍ژاد فريد، علي اصغر؛ عاطف وحيد، محمدكاظم و بوالهري، جعفر (1386). اثربخشي شناخت درماني گروهي بر پايه تفكر نظاره اي (ذهن آگاهي) و فعال سازي طرح واره هاي معنوي در پيش گيري
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: