پرسشنامه افسردگی در کودکان مارياکواکس (CDI)


Children Depression Inventory


 • عنوان فارسی: پرسشنامه افسردگی در کودکان مارياکواکس (CDI)
 • عنوان انگلیسی: Children Depression Inventory
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: افسردگی - اختلالات افسردگی - اختلالات خلقی- کودک - آسيب شناسی روانی depression - depressive disorder - mood disorder - psychopathology - child
 • کاربرد: احساسات - افکار - رفتارها و علائم بدنی افسردگی در کودکان 7 تا 11 ساله
 • سازنده: ماريا کواکس(Maria Cowax)
 • سال ساخت: 1981
 • تعداد سوال: 27
 • زیر مقیاس: احساس تنهايی - احساس ناراحتی - علائم جسمی سازی - خلق افسرده - نارضايتی از فعاليتها - احساس حقارت
 • نحوه اجرا: فردی
 • نحوه نمره گذاری: شبيه به پرسشنامه افسردگی بک و بصورت صفر ، يک و دو است . محدوده نمرات بين 0 تا 54 است . نقطه برش و تشخيص افراد افسرده نمره بالاتر از 18 است . 0تا 8 سالم – 9تا 19 علائم افسردگی ولی بدون اختلال افسردگی – 20 و بالاتر برچسب افسردگی می خورد و هر چه بيشتر باشد ميزان افسردگی نيز بيشتر خواهدبود.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Children Depression Inventory
 • عنوان: فرم اصلي
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: سيلور و همكاران 1989 ثبات دروني پرسشنامه را با استفاده از آلفاي كرونباخ در دامنه اي از 71/0 تا 94/0 گزارش كرده اند.(به نقل از استوار ، صغري – خير،محمد و لطيفيان ، مرتضي 1385 – بررسي سوگيري حافظه شناختي در نوجوانان با اختلال اضطراب اجتماعي – مجله روانشناسي
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Children Depression Inventory
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: 1)براي سنجش روايي مقياس CDI از روايي همزمان با ارزشيابي دبيران استفاده شد كه ضريب روايي 193/0 را نشان داد كه معناداربود.(كريمي،ص،1381، هنجاريابي ،پايايي ،روايي و تحليل پرسشنامه افسردگي كواكسCDI در دانش آموزان دوره راهنمايي شهرستان اصفهان، پايان نامه كارشن
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: 1)استوار و رضويه 1382 – پايايي پرسشنامه را به روش بازآزمايي با فواصل زماني دو هفته اي 91/0 گزارش كرده اند. .(استوار،صغري و رضويه ،اصغر -1382 – بررسي ويژگيهاي روانسنجي مقياس اضطراب اجتماعي براي نوجوانان(SAS_A) جهت استفاده در ايران – پنجمين همايش سراسري بهد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: رجبي و عطاري(1383) در پژوهش خود كه بر روي 400 نفر از دانش آموزان دختر و پسر انجام دادند ضريب پايايي پرسشنامه را به روش آلفاي كرونباخ 88/0 محاسبه كرده اند.( رجبي،غلامرضا و عطاري ، يوسفعلي،1383- تحليل عاملي سوالهاي پرسشنامه افسردگي كودكان و نوجوانان- تازه ه
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: رجبي و عطاري(1383) در پژوهش خود كه بر روي 400 نفر از دانش آموزان دختر و پسر انجام دادند ضريب پايايي پرسشنامه را به روش تنصيف 83/0 محاسبه كرده اند.( رجبي،غلامرضا و عطاري ، يوسفعلي،1383- تحليل عاملي سوالهاي پرسشنامه افسردگي كودكان و نوجوانان- تازه ها و پژوه
 • توضیحات دیگر: 0