فهرست تجديد نظر شده علائم رواني (SCL 90- R) SCL-25 مقياس سنجش آسيب رواني


Symptom checklist – 90- revised & SCL-25


 • عنوان فارسی: فهرست تجديد نظر شده علائم رواني (SCL 90- R) SCL-25 مقياس سنجش آسيب رواني
 • عنوان انگلیسی: Symptom checklist – 90- revised & SCL-25
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس: