اضطراب مرگ (DAS)


Death Anxiety scale


 • عنوان فارسی: اضطراب مرگ (DAS)
 • عنوان انگلیسی: Death Anxiety scale
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Death Anxiety scale
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: همبستگي سؤالات پرسشنامه با يكديگر و با نمره كل نيز محاسبه شد كه به‌جز سؤال 14 مابقي سؤالات همبستگي معناداري با نمره كل داشتند. دامنه اين ضرايب بين 27/0 تا 61/0 متغيير است. (رجبي و بحراني، 1380). رجبي، غلامرضا؛ بحراني، محمود (1380). تحليل عاملي سؤالهاي مقي
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: روايي همزمان بوسيله همبستگي آن با مقياس اضطراب آشكار 27/0 و با مقياس افسردگي 40/0 گزارش شده است (منصورنژاد و همكاران، 1390). منصورنژاد، زهرا؛ كجباف، محمدباقر؛ كياني، فريبا و پورسيد، رضا (1390). بررسي رابطه بين جهت گيري مذهبي (دروني، بيروني) و جنسيت با اضط
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • توضیح پایایی - اسپیرمن براون: ضريب اعتبار تنصيف مقياس اضطراب مرگ بعد از اعمال فرمول تصحيح شده اسپيرمن براون معادل 62/0 بدست آمد (رجبي و بحراني، 1380). رجبي، غلامرضا؛ بحراني، محمود (1380). تحليل عاملي سؤالهاي مقياس اضطراب مرگ، مجله روانشناسي، شماره20، صفحات 344-342 .
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضريب پايايي بازآزمايي مقياس 83/0، بدست آمد. هاديان فرد، حبيب و هاديان فرد، محمدجواد (1380). رابطه بين اضطراب مرگ و قدرت نظام اعتقادي در گروهي از دانشجويان دانشكده علوم تربيتي دانشگاه شيراز. اولين همايش بين المللي نقش دين در بهداشت روان.
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضريب آلفاي كرونباخ (همساني دروني) براي كل پرسشنامه معادل 73/0 بدست آمد(رجبي و بحراني، 1380). رجبي، غلامرضا؛ بحراني، محمود (1380). تحليل عاملي سؤالهاي مقياس اضطراب مرگ، مجله روانشناسي، شماره20، صفحات 344-342 .
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: