مقياس سنجش خود راهبري در يادگيري دانش آموزان


self-directed learning readiness scale


 • عنوان فارسی: مقياس سنجش خود راهبري در يادگيري دانش آموزان
 • عنوان انگلیسی: self-directed learning readiness scale
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: self-directed learning readiness scale
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: تحليل عاملي گويه هاي خود راهبري بيانگر آن بود كه بيش از 63 درصد واريانس نمرات يادگيري خود راهبر (توسط چهارده عامل) با مقياس تحت اعتباريابي تبيين مي شود. پس از شش بار چرخش عوامل همبستگي ميان هر گويه با هر عامل در بهترين حالت مشخص شد و بر اساس آن سه عامل اس
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضريب پايايي آزمون 82/0 محاسبه شد. همچنين ضريب آلفاي كرونباخ بصورت جداگانه براي هريك از سه عامل محاسبه شد. ضريب آلفاي كرونباخ براي عامل خودمديريتي 78/0، عامل رغبت براي يادگيري 71/0 و عامل خودكنترلي 6/0 بدست آمد(نادي و سجاديان، 1385). نادي، محمدعلي و سجاد
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: