مقياس جهت گيري در رابطه جنسي


Sexual Relationship Scale (SRS)


 • عنوان فارسی: مقياس جهت گيري در رابطه جنسي
 • عنوان انگلیسی: Sexual Relationship Scale (SRS)
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Sexual Relationship Scale (SRS)
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: آزمون كفايت نمونه برداري برابر با 82/0 و مقدار مجذور كاي در آزمون كرويت بارتلت برابر با 57/5642 است لذا شرايط لازم براي تحليل عاملي اكتشافي برقرار است. بررسي نمودار اسكري نشان داد كه 3 عامل با بار عاملي بيش از 1 مي توانند 58/75% از واريانس را تبيين كنند (
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: همبستگي بالا و معنادار جهت گيري مشاركتي با مقياس و نيز عدم معناداري همبستگي جهت گيري مبادله‌اي و توقع با مقياس رابطه جنسي به عنوان يكي از مولفه هاي رضايت زناشويي نيز مويد روايي توافقي مقياس رابطه جنسي است (حيدري و همكاران، 1389).حيدري، محمود؛ زال پور، خدي
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: نتايج نشان مي دهند كه در سطح معناداري كمتر از 001/0 ضرايب همبستگي بالايي بين نتايج حاصل از دوبار اجراي مقياس رابطه جنسي با فاصله زماني 15 روزه وجود دارد(حيدري و همكاران، 1389).حيدري، محمود؛ زال پور، خديجه؛ مولائي، اعظم (1389). بررسي ويژگيهاي روان سنجي مقي
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفاي كرونباخ براي زير مقياس جهت گيري مشاركتي 90/0، جهت گيري مبادله اي 91/0 و توقع 88/0 است. حيدري، محمود؛ زال پور، خديجه؛ مولائي، اعظم (1389). بررسي ويژگيهاي روان سنجي مقياس جهت گيري در رابطه جنسي. فصلنامه خانواده پژوهي. سال ششم، شماره 24، صفحات 525-511.
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: