پرسشنامه تعهد سازمانی


Organization Commitment


 • عنوان فارسی: پرسشنامه تعهد سازمانی
 • عنوان انگلیسی: Organization Commitment
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس: