راهنمای پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان


The Teenage Inventory of Social Skill (TISS)


 • عنوان فارسی: راهنمای پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان
 • عنوان انگلیسی: The Teenage Inventory of Social Skill (TISS)
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: The Teenage Inventory of Social Skill (TISS)
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: دو بعد پرسشنامه با تحليل عامل تأييدي بررسي شده است (اميري و افشاري نيا). اميري، حسن؛ افشاري نيا، كريم. بررسي مقايسه اي خصوصيات شناختي، اجتماعي و حرمت خود نوجوانان مبتلا به اختلال سلوك و عادي. همايش منطقه اي روانشناختي كودك و نوجوان، دانشگاه آزاد اسلامي وا
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: اين پرسشنامه در سال 1378 توسط امینی در سطح شهر اصفهان برای دانش آموزان دختر مقطع دوم راهنمایی، اعتباریابی شده که نتایج آن حاکی از این بوده است که بیست سؤال بخش مثبت دارای ضریب پايايي 71% و بیست سؤال منفی، دارای ضریب پايايي 68% به دست آمد. امينی، آرزو
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر:
 • آزمون مرجع: The Teenage Inventory of Social Skill (TISS)
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: اعتبار سازه با روش تحليل عوامل بررسي و همبستگي بين دو عامل بدست آمده 0/11- گزارش شد (ايندربيتزن، 1992). Inderbitzen, H. M. (1992). Exploration of factor structure and gender differences on the TISS. Unpublished manuscript, University of Nebraska-Lincoln
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: ضريب همبستگي پيرسون بين TISS و ASA و MESSY و AS نشان مي دهد كه رفتارهاي اجتماعي همبستگي مثبت معناداري با مهارتهاي اجتماعي دارد(اينگلس و همكاران، 2003). Ingles, C. J., Hidalgo, M. D., Mendez, F. X., Inderbitzen, H. M. (2003). The Teenage Inventory of Soci
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفاي كرونباخ براي زير مقياس رفتارهاي اجتماعي 89/0 و براي رفتارهاي غير اجتماعي84/0 بدست آمد (اينگلس و همكاران، 2003) Ingles, C. J., Hidalgo, M. D., Mendez, F. X., Inderbitzen, H. M. (2003). The Teenage Inventory of Social Skills: Reliability and Validity
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: