خودسنجي افسردگي DSRS


Depression self – rating scale


 • عنوان فارسی: خودسنجي افسردگي DSRS
 • عنوان انگلیسی: Depression self – rating scale
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Depression self – rating scale
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: در يك بررسي 923 نفر دانش آموز از 6 شهر بزرگ كشور يعني شهرهاي تهران، شيراز، مشهد ، اصفهان، تبريز و اهواز در مطالعه روايي مشاركت نمودند. نتيجه اين مطالعه نشان داد كه ضريب روايي مقياس افسردگي DSRS كه بر اساس ضريب همبستگي بين نـمرات حاصـل از اجراي دو مقـياس خ
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي اين مقياس به روش بازآزمايي در فاصله چهار هفته از آزمايش نخست براي كل نمونه دختران و پسران به ترتيب 75/0، 74/0 و 72/0 بود. تقوي، سيد محمدرضا؛ مزيدي، محمد (1384). بررسي روايي و پايايي مقياس خود سنجي افسردگي (DSRS) براي دانش آموزان ايراني. پژوهشهاي رو
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: پايايي دروني مقياس افسردگي با ضريب آلفاي كرونباخ برآورد شد كه براي كل نمونه به ترتيب 81/0، 82/0 و 77/0 بود. يافته‌ها چه در براورد ضريب پايايي و چه در براورد ضريب روائي براي آزمودنيها در شهرهاي مختلف تقريباً همانند بود. تقوي، سيد محمدرضا؛ مزيدي، محمد (138
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: