کودک آزاری و بی‌توجهی


Child Abuse and Neglect


 • عنوان فارسی: کودک آزاری و بی‌توجهی
 • عنوان انگلیسی: Child Abuse and Neglect
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Child, Child Abuse.
 • کاربرد: بررسی پيشينه کودک آزاری و بی توجهی
 • سازنده: پژوهشگر ساخته ( فاطمه نوروزی)
 • سال ساخت: 1372
 • تعداد سوال: 30
 • زیر مقیاس: اطلاعات شخصی، بی توجهی، آزار جسمی، آزار عاطفی، آزار جنسی.
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی و به صورت فردی يا گروهی.
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Child Abuse and Neglect
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - ظاهری: اعتبار ظاهري دارد.(نوروزي،1372) نوروزي ، فاطمه ، (1372) . يررسي پيشينه كودك آزاري و بي توجهي در دانش آموزان 14 تا 18 ساله تهراني. پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي باليني ، انستيتو روانپزشكي تهران.
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777اعتبار محتوي دارد.(نوروزي،1372) نوروزي ، فاطمه ، (1372) . يررسي پيشينه كودك آزاري و بي توجهي در دانش آموزان 14 تا 18 ساله تهراني. پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي باليني ، انستيتو روانپزشكي تهران.
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: براي بررسي پايايي، اين آزمون بر روي 20 دانش آموز دبيرستاني در تهران به فاصله 2 هفته اجرا گرديد كه ضريب پايايي برابر 47/0 به دست آمد. (نوروزي ، 1372 ) نوروزي ، فاطمه ، (1372 ). بررسي پيشينه كودك آزاري و بي توجهي در دانش آموزان 14 تا 18 ساله تهراني. پايان ن
 • توضیحات دیگر: 0