گناه


گناه


 • عنوان فارسی: گناه
 • عنوان انگلیسی: گناه
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: گناه
 • عنوان: فرم اصلي
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: . در يك فاصله 36 هفته نيز بازآزمايي صورت گرفت و مقياسها به ترتيب 77%، 75%،58% گزارش شده از آنجا كه مقياس حالت گناه شامل مواردي است كه به وضعيت اخير آزمودني مرتبط مي‌باشد كه پايايي اين مقياس كمتر بوده است. .(به نقل از نظيري،1374) نظيري، قاسم (1374). نقش اح
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: گناه
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - ظاهری: اعتبار صوري دارد. (نظيري، 1374)
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777اعتبار محتوايي دارد. (نظيري، 1374)
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي بازآزمون 83/0 .(نظيري ، 1374) نظيري، قاسم (1374). نقش احساس گناه در فرآيند پردازش اطلاعات بيماران وسواسي – اجباري و بررسي ريشه‌هاي آن در شيوه فرزندپروري كمال‌گرا، پايان نامه كارشناسي ارشد روان‌شناسي باليني، انستيتو روانپزشكي تهران. حاصل از بازآزماي
 • توضیحات دیگر: 0