مقياس بازداری رفتاری


Behavioral inhibition scale


 • عنوان فارسی: مقياس بازداری رفتاری
 • عنوان انگلیسی: Behavioral inhibition scale
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Behavioral inhibition scale
 • عنوان: ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: در مطالعه محمدي (1386) پايايي آزمون – بازآزمون نيز با فاصله 2 هفته همبستگي 0.71 را نشان داد. محمدي، ابوالفضل (1386). رابطه برخي مولفه هاي شناختي، رفتاري و هيجاني با زير گونه هاي علائم وسواسي – اجباري در دانشجويان. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: در مطالعه محمدي (1386) همساني دروني با استفاده از آلفاي كرونباخ براي نمره كل برابر 0.74 بود. محمدي، ابوالفضل (1386). رابطه برخي مولفه هاي شناختي، رفتاري و هيجاني با زير گونه هاي علائم وسواسي – اجباري در دانشجويان. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Behavioral inhibition scale
 • عنوان: اصلي
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: اعتبار آزمون – بازآزمون نيز 0.86 محاسبه شده است. (گلداستون و پارك به نقل از محمدي، 1386). محمدي، ابوالفضل (1386). رابطه برخي مولفه هاي شناختي، رفتاري و هيجاني با زير گونه هاي علائم وسواسي – اجباري در دانشجويان. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني. ا
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: همساني دروني اين ابزار براي نمره كل با استفاده از آلفاي كرونباخ 0.90 محاسبه شده (گلداستون و پارك به نقل از محمدي، 1386). محمدي، ابوالفضل (1386). رابطه برخي مولفه هاي شناختي، رفتاري و هيجاني با زير گونه هاي علائم وسواسي – اجباري در دانشجويان. پايان نامه كا
 • توضیحات دیگر: 0