مقياس رضايت از زندگی SWLS


Satisfaction with life scale


 • عنوان فارسی: مقياس رضايت از زندگی SWLS
 • عنوان انگلیسی: Satisfaction with life scale
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Satisfaction with life scale
 • عنوان: اصلي
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777طبق مطالعات دينر و همكاران (1985) اعتبار محتوا بيش از 0.60 برآورد شده است. Diener, E., Scollon, C.N., Lucas, R. E. (2003). The evolving concept of subjective well-being: the multifaceted nature of happiness. Advances in Cell aging and gerontology. 15,
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: طبق مطالعه دينر و همكاران (1985) ضريب پايايي آزمون معادل 0.87 برآورد شده است. Diener, E., Scollon, C.N., Lucas, R. E. (2003). The evolving concept of subjective well-being: the multifaceted nature of happiness. Advances in Cell aging and gerontology. 15,
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Satisfaction with life scale
 • عنوان: ترجمه شده
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: روايي سازه مقياس از طريق روايي همگرا با استفاده از فهرست شادكامي آكسفورد و افسردگي بك، همبستگي مثبت با شادكامي آكسفورد و همبستگي منفي با افسردگي بك نشان داد. (آرگيل به نقل از بياني و همكاران، 2001) بياني، علي اصغر، كوچكي، عاشور؛ محمد، گودرزي، حسنيه (1386)
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: طبق پژوهش بياني، كوچكي و گودرزي (1386) ، با روش بازآزمايي 0.69 به دست آمد بياني، علي اصغر، كوچكي، عاشور؛ محمد، گودرزي، حسنيه (1386) اعتبار و روايي مقياس رضايت از زندگي. مجله روانشناسان ايراني، سال سوم، شماره 11
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: طبق پژوهش بياني، كوچكي و گودرزي (1386) ، آلفاي كرونباخ 0.83 بياني، علي اصغر، كوچكي، عاشور؛ محمد، گودرزي، حسنيه (1386) اعتبار و روايي مقياس رضايت از زندگي. مجله روانشناسان ايراني، سال سوم، شماره 11
 • توضیحات دیگر: 0