پرسشنامه رضايت شغلی مينه سوتا(MSQ)


Minnesota Job satisfactin Questionnaire


 • عنوان فارسی: پرسشنامه رضايت شغلی مينه سوتا(MSQ)
 • عنوان انگلیسی: Minnesota Job satisfactin Questionnaire
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Minnesota Job satisfactin Questionnaire
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: در پژوهش نعامي و شكر كن1383 كه بر روي 268 نفر از كاركنان يك كارخانه انجام شد ضريب روايي همزمان آزمون خشنودي شغلي مينه سوتا با نمره هاي شاخص توصيف شغل(JDI)،63/0 محاسبه شد كه در سطح 01/0 معني دار است.(نعامي،ع و شكركن،ح- 1383- بررسي روابط ساده و چندگانه عدال
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 1)در پژوهش نعامي و شكر كن1383 كه بر روي 268 نفر از كاركنان يك كارخانه انجام شد پايايي پرسشنامه به روش آلفاي كرونباخ برابر با 89/0 محاسبه شد .(نعامي،ع و شكركن،ح- 1383- بررسي روابط ساده و چندگانه عدالت سازماني با خشنودي شغلي در كاركنان يك شركت صنعتي- مجله ع
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: 1)در پژوهش نعامي و شكر كن1383 كه بر روي 268 نفر از كاركنان يك كارخانه انجام شد پايايي پرسشنامه به روش تنصيف برابر با 90/0 محاسبه شد .(نعامي،ع و شكركن،ح- 1383- بررسي روابط ساده و چندگانه عدالت سازماني با خشنودي شغلي در كاركنان يك شركت صنعتي- مجله علوم تربي
 • توضیحات دیگر: 0