خودکارآمدی کودکان در روابط بين‌ فردی با همسالان CSPIS


The childrens self Efficacy for peer Interaction scale (CSPIS)


 • عنوان فارسی: خودکارآمدی کودکان در روابط بين‌ فردی با همسالان CSPIS
 • عنوان انگلیسی: The childrens self Efficacy for peer Interaction scale (CSPIS)
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: The childrens self Efficacy for peer Interaction scale (CSPIS)
 • عنوان: اصلي
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: هاجهس (1988) ضريب پايايي را دربازآزمايي دو هفته‌اي 90/0 براي پسران و 85/0 براي دختران ذكر كرده است.(به نقل از شريفي،1372) Hughes, J.N. (1988). Cognitive behavior therapy with children in Schools. New York, Pergamon Press. شريفي، غلامرضا (1372). بررسي اثرب
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: هاجهس (1988) پايايي اين مقياس را با ضريب آلفاي 85/0 براي كل مقياس عنوان مي‌كند.(به نقل از شريفي،1372) Hughes, J.N. (1988). Cognitive behavior therapy with children in Schools. New York, Pergamon Press. شريفي، غلامرضا (1372). بررسي اثربخشي روش آموزش مهارت
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: The childrens self Efficacy for peer Interaction scale (CSPIS)
 • عنوان: ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - ظاهری: اعتبار صوري دارد. (شريفي، 1372) شريفي، غلامرضا (1372). بررسي اثربخشي روش آموزش مهارت حل مسئله در درمان علائم افسردگي نوجوانان (شاهد). پايان نامه كارشناسي ارشد باليني، انستيتو روانپزشكي تهران.
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: همبستگي با آزمون CDS= 76/0 بوده (شريفي، 1372) شريفي، غلامرضا (1372). بررسي اثربخشي روش آموزش مهارت حل مسئله در درمان علائم افسردگي نوجوانان (شاهد). پايان نامه كارشناسي ارشد باليني، انستيتو روانپزشكي تهران.
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: توسط اساتيد بين 9 دانش‌آموز 11 تا 12 ساله به فاصله 10 روز اجراگرديده و ضريب پايايي آن 82/0 بوده (شريفي، 1372) شريفي، غلامرضا (1372). بررسي اثربخشي روش آموزش مهارت حل مسئله در درمان علائم افسردگي نوجوانان (شاهد). پايان نامه كارشناسي ارشد باليني، انستيتو رو
 • توضیحات دیگر: 0