مقياس ارزيابی تفکر، زبان و ارتباطات


Thought, language and communications scale (TLC)


 • عنوان فارسی: مقياس ارزيابی تفکر، زبان و ارتباطات
 • عنوان انگلیسی: Thought, language and communications scale (TLC)
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Thought, language and communications scale (TLC)
 • عنوان: اصلي
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • توضیح پایایی - اسپیرمن براون: پايايي بين ارزيابان 78/0. (هاروي و همكاران ،1990)
 • توضیحات دیگر: 0