مقياس تاب‌آوری کونور و ديدويسون CD-RISC


Connor- Davidson Resilience Scale


 • عنوان فارسی: مقياس تاب‌آوری کونور و ديدويسون CD-RISC
 • عنوان انگلیسی: Connor- Davidson Resilience Scale
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Connor- Davidson Resilience Scale
 • عنوان: ترجمه شده
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضريب پايايي از روش آلفاي كرونباخ 89/0 (مجيدي، 1384) * مجيدي، مسعود (1374) عوامل مؤثر بر تاب آوري در افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد. پايان نامه دكتري تخصصي روان‌شناسي باليني. دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران.
 • توضیحات دیگر: 0