مقياس اجتناب ، فشار و ناراحتی اجتماعی


Social Avoidance and Distress (SAD)


 • عنوان فارسی: مقياس اجتناب ، فشار و ناراحتی اجتماعی
 • عنوان انگلیسی: Social Avoidance and Distress (SAD)
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Social Avoidance and Distress (SAD)
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضريب پايايي با استفاده از روش بازآزمايي با فاصله 25 روز براي 39 نفر از دانش‌آموزان دختر يك مدرسه راهنمايي برابر با 83/0=r بود.(آمالي خامنه، 1373) آمالي خامنه ، شهره (1373). بررسي و مقايسه ميزان كارآيي روش جرأت‌آموزي و رش جرأت‌آموزي توأم با بازآموزي شناختي
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Social Avoidance and Distress (SAD)
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: همبستگي اين آزمون با مقياس اضطراب آشكار تيلور(1953) برابر 54/0 و با مقياس فهرست حساسيت نسبت به موقعيتهاي رسمي پاي‌ويو (1965) برابر 76/0 است (وانسون و فرند، 1969). Watson, David and Friend, Ronald. (1969). Measurment of social Evaluation Anxiety Journal of
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: در دو مطالعه آزمون – بازآزمون پايايي 68/0=r و 79/0= r به‌دست آمده است‌ (واتسون و فرند 1969) Watson, David and Friend, Ronald. (1969). Measurment of social Evaluation Anxiety Journal of consulting clinical Psychology. 33, 4.PP.448-457.
 • توضیحات دیگر: 0