جدول زمينه‌يابی ترس – فرم دوم


Fear Survey Schedule-II (FSS-II)


 • عنوان فارسی: جدول زمينه‌يابی ترس – فرم دوم
 • عنوان انگلیسی: Fear Survey Schedule-II (FSS-II)
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Fear Survey Schedule-II (FSS-II)
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: روايي سازه اين خرده مقياس‌ها نيز از طريق تحليل عاملي برآورده شده، نسبتاً بالا مي‌باشد. (زينبارگ و بارلو،1996)
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضريب آلفا خرده مقياس اجتماعي 0.93، ترس از صدمه – آسيب 0.85،ترس از حبوانات 0.75، ترس از پديده‌هاي طبيعي 0.85 ؛ ترس موقعيتي 0.87 مي‌باشد (زينبارگ و بارلو، 1996)
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Fear Survey Schedule-II (FSS-II)
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777روايي محتوايي اين خرده مقياس‌ها از سوي سه روان‌شناس باليني با استفاده از مقياس پنج نقطه‌اي برآورد شد و توافق بسيار بالايي ميان ارزيابي‌ها به‌دست آمد(بخشي ‌پور، 1383) بخشي‌پور رودسري، عباس (1383). بررسي روابط ساختاري ميان ايعاد اختلالات اضطرابي و افسردگ
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: همبستگي آزمون- آزمون مجدد اين خرده مقياس‌ها عبارتند از: 0.79، 0.78، 0.72، 0.80، 0.76،(بخشي ‌پور، 1383) بخشي‌پور رودسري، عباس (1383). بررسي روابط ساختاري ميان ايعاد اختلالات اضطرابي و افسردگي DSM IV و ابعاد مدل سه بخشي بسط يافته. رساله دكتراي تخصصي روانشنا
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضريب آلفا خرده مقياس‌هاي ترس اجتماعي، ترس از حيوانات، ترس از خون، صدمه، ترس از پديده‌هاي طبيعي، ترس از موقعيت‌هاي خاص (ترس موقعيتي) به ترتيب عبارتند از: 0.81، 0.81، 0.82، 0.81،0.82، (بخشي ‌پور، 1383) بخشي‌پور رودسري، عباس (1383). بررسي روابط ساختاري ميان
 • توضیحات دیگر: 0