پرسشنامه اضطراب و افسردگی بيمارستانی HADS


Hospital Anxiety and Depression Scale


 • عنوان فارسی: پرسشنامه اضطراب و افسردگی بيمارستانی HADS
 • عنوان انگلیسی: Hospital Anxiety and Depression Scale
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Hospital Anxiety and Depression Scale
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: مقادير اضطراب و افسردگي اين پرسشنامه با مقادير تست كيفيت براي زندگي همبستگي منفي دارد. Montazeri A,Vahdania M,Ebrahimi M,Jarvandi S.(2003) . The hospital anxiety and depression scale(HADS) . Translation and validation study of the Iranian version . Health
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: جهت تعيين پايايي پرسشنامه از روش آلفاي كرونباخ بر روي 167 تن از بيماران مبتلا به سرطان استفاده شد كه برابر با 78/0 براي اضطراب و 86/0 براي افسردگي مي باشد.(منتظري و ديگران،2003) Montazeri A,Vahdania M,Ebrahimi M,Jarvandi S.(2003) . The hospital anxiety an
 • توضیحات دیگر: 0