ابزار سنجش کارکرد خانواده(FAD)


Family functioning assessment device


 • عنوان فارسی: ابزار سنجش کارکرد خانواده(FAD)
 • عنوان انگلیسی: Family functioning assessment device
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Family functioning assessment device
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: روايي صوري پرسشنامه را پژوهشهاي گذشته تاييد مي كند و روايي سازه آن از طريق تحليل عاملي به شيوه بيشينه درستنمايي و با چرخش اكويماكس بررسي شده است.اطلاعات بدست آمد.در مرحله پس از چرخش ،نمايانگر اشباع پرسشنامه از هفت سازه نسبتا قوي بوده است.(نوروزي،م-1377. ب
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: در پژوهشي كه توسط عطاري و همكاران (1384) بر روي 270 نفر از معلمان مرد به همراه همسرانشان انجام گرفت ،روايي اين مقياس از طريق همبسته كردن آن با پرسشنامه رضامندي زناشويي انريچ مورد مطالعه قرار گرفت.ضريب همبستگي بين دو آزمون 64/0 محاسبه شد كه در سطح 05/0 معن
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 1)در پژوهش عطاري و همكاران (1384) كه بر روي 270 نفر از معلمان مرد به همراه همسرانشان انجام شد ضريب آلفاي كرونباخ 83/0 بدست آمد كه پايايي مطلوبي را نشان مي دهد.همچنين ضريب پايايي با استفاده از روش دو نيمه كردن 82/0 محاسبه شد.( عطاري،ي- افضلي گروه،ص – مهراب
 • توضیحات دیگر: 0