پرسشنامه هراس اجتماعی


Social Phobia Inventory (SPIN)


 • عنوان فارسی: پرسشنامه هراس اجتماعی
 • عنوان انگلیسی: Social Phobia Inventory (SPIN)
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Phobic disorder, Anxiety disorder,fear
 • کاربرد: ارزيابی اضطراب اجتماعی يا هراس اجتماعی
 • سازنده: کانور و همکاران Connor et al.
 • سال ساخت: 2000
 • تعداد سوال: 17
 • زیر مقیاس: ترس (6ماده)، اجتناب (7 ماده)، ناراحتی فيزيولوژيکی (4 ماده).
 • نحوه اجرا: قلم وکاغذی – خودسنجی يا فردی
 • نحوه نمره گذاری: هر ماده يا سؤال براساس ليکرت پنج درجه‌ای (0= به هيچ وجه، 1= کم، 2= تااندازه‌ای، 3= خيلی زيادو 4= بی‌نهايت) درجه‌بندی می‌گردد
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Social Phobia Inventory (SPIN)
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - ظاهری: اعتبار صوري تاييد شده است.
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777اعتبار محتوايي تاييد شده است.
 • توضیحات دیگر: 0