رجحان شغلی WPI


Work Preference Inventory


 • عنوان فارسی: رجحان شغلی WPI
 • عنوان انگلیسی: Work Preference Inventory
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: شغل- رجحان- WPI
 • کاربرد: تشخیص تفاوتهای فردی در جهت گیری انگیزشی درونی و بیرونی
 • سازنده: آمابایل و همکاران
 • سال ساخت: 1994
 • تعداد سوال: 30
 • زیر مقیاس: 1. انگیزش درونی (خود تعیینی- شایستگی- انجام تکلیف- کنجکاوی- لذت- علاقه) 2. انگیزش بیرونی (رقابت- ارزیابی- بازشناسی- پول و دیگر مشوق های ملموس و مجبور شدن به وسیله دیگران)
 • نحوه اجرا: خودگزارشی قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: امتیاز گزینه های این آزمون بدین شرح است: 1=هرگز، 2=گاهی اوقات، 3=اغلب اوقات، 4=همیشه یا تقریباً همیشه عبارات مربوط به زیر مقیاس نگیزش درونی 30-28-27-26-23-20-17-14-13-11-9-8-7-5-3 عبارات 14 و 9 بطور معکوس نمره گذاری می شوند. نمره بالا در این مقیاس نشانگر سطح بالای انگیزش درونی است (در پژوهش اصلی میانگین نمره زنان و مردان در این زیر مقیاس 45 بوده است) عبارات مربوط به زیر مقیاس انگیزش بیرونی 29-25-24-22-21-19-18-16-15-12-10-6-4-2-1 عبارات 22 و 16 و 1 بطور معکوس نمره گذاری می شوند. نمره بالا در این مقیاس نشانگر سطح بالای انگیزش بیرونی است (در پژوهش اصلی میانگین نمره زنان و مردان در این زیر مقیاس 39 بوده است) نمرۀ آزمودنی در دو زیر مقیاس انگیزش درونی و انگیزش بیرونی محاسبه شده و نمرۀ بالاتر نشانگر جهت گیری انگیزشی آزمودنی است.
 • رفرانس: Teresa M. Amabile, Karl G. Hill, Beth A. Hennessey, and Elizabeth M. Tighe, The Work Preference Inventory: Assessing Intrinsic and Extrinsic Motivational Orientations. Journal of Personality and Social Psychology 1994, Vol.66, No.5, 950-967.
 • آزمون مرجع: Work Preference Inventory
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: اعتبار سازه از طريق تحليل عامل بررسي و دو زير مقياس پرسشنامه تأييد گرديد (مرداني ولنداني). مرداني ولنداني، زهرا. بررسي رابطه رجحان شغلي و رضايت شغلي دبيران دبيرستانهاي شهر تهران. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه الزهرا، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي آزمون از طريق آزمون- آزمون مجدد بررسي و تأييد شد(مرداني ولنداني). مرداني ولنداني، زهرا. بررسي رابطه رجحان شغلي و رضايت شغلي دبيران دبيرستانهاي شهر تهران. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه الزهرا، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر:
 • آزمون مرجع: Work Preference Inventory
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: همبستگي معني دار اين مقياس با بسياري از ابزارهاي سنجش انگيزش حاكي از اعتبار مطلوب اين آزمون است. براي مثال اين مقياس با مقياس جهت گيري علي دسي و ريان (1985) همبستگي دارد. همچنين بين مقياس كنجكاوي شناختي بزرگسالان با زير مقياس انگيزش دروني همبستگي معني دا
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي حاصل از روش آزمون- بازآزمون نيز براي زير مقياس انگيزش دروني در فاصله زماني 12 ماهه 79/0، در فاصله زماني 24 ماهه 76/0، در فاصله زماني30 ماهه 74/0، در فاصله زماني 42 ماهه 78/0 و در فاصله زماني 54 ماه 73/0 بوده است(آمابايل و همكاران، 1994). Teresa M.
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضريب آلفاي كرونباخ در پژوهش اوليه كه بر روي نمونه اي متشكل از 1323 بزرگسال اجرا شده بود براي زير مقياس انگيزش دروني 79/0 و زير مقياس انگيزش بيروني 78/0 گزارش شده است(آمابايل و همكاران، 1994). Teresa M. Amabile, Karl G. Hill, Beth A. Hennessey, and Elizabe
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: