شخصيت روان رنجور كندو (KNPI)


Kundu's Neurotic Personality Inventory


 • عنوان فارسی: شخصيت روان رنجور كندو (KNPI)
 • عنوان انگلیسی: Kundu's Neurotic Personality Inventory
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: شخصيت- روان رنجور- كندو- KNPI
 • کاربرد: سنجش گرايشهاي روان رنجوري بزرگسالان
 • سازنده: كندو
 • سال ساخت: 1965
 • تعداد سوال: 65
 • زیر مقیاس: تک عاملی
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذ
 • نحوه نمره گذاری: پرسشنامه بصورت 5 درجه اي در مقياس ليكرت نمره گذاري مي شود، از خيلي كم تا خيلي زياد. در مورد ماده هاي 41-51-55-56-58 (در فرم اصلي) پاسخ هاي منفي بيانگر گرايش هاي روان رنجوري و ساير ماده ها با پاسخ هاي مثبت نشانگر عدم گرايش به روان رنجوري است.
 • رفرانس: Kundu, R. (1965). Manual of the Kundu's Neuroitc Personality Inventory. Calcuta University.
 • آزمون مرجع: Kundu's Neurotic Personality Inventory
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: كندو (1965) در مطالعه اي بين مقياس B1-N آزمون برن رويتر با KNPI همبستگي معني داري گزارش كرد كه حاكي از روائي همگراي آزمون است. روايي همگرا در گروه مذكر 65/0 و در گروه مونث 80/0 بدست آمد. Kundu, R. (1965). Manual of the Kundus Neuroitc Personality Inventor
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضرايب پايايي آزمون در نمونه اي از جامعه هندوستان به قرار زير بدست آمد: مردان 85/0، زنان 80/0 و روان رنجورها 72/0 (كندو، 1965). Kundu, R. (1965). Manual of the Kundus Neuroitc Personality Inventory. Calcuta University.
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر:
 • آزمون مرجع: Kundu's Neurotic Personality Inventory
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: در تحليل عاملي سؤالها مقدار KMO نشان مي دهد كه 7/89 درصد واريانس ها توسط سؤال ها قابل تبيين است. مقدار KMO بيشتر از 6/0 در حد قابل قبول است. گودرزوند چگيني، سياوش؛ ازخوش، منوچهر؛ رنجگر، بايرام (1385). تهيه و استاندارد كردن آزمون شخصيت روان رنجور كندو. نشر
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: جهت بررسي اعتبار همگراي آزمون ميزان همبستگي نمره هاي آزمون روان رنجور كندو با مقياس N آزمون آيزنك بررسي شد. اين آمون در سطح آلفاي يك درصد با مقياس N آيزنك همبستگي معني داري دارد(گودرزوند چگيني و همكاران، 1385).
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضريب آلفا در دانش آموزان پسر 9181/0 ، در دانش آموزان دختر 9690/0 و در كل پرسشنامه 9268/0 محاسبه شد(گودرزوند چگيني و همكاران، 1385). گودرزوند چگيني، سياوش؛ ازخوش، منوچهر؛ رنجگر، بايرام (1385). تهيه و استاندارد كردن آزمون شخصيت روان رنجور كندو. نشريه انديشه
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: