پرسشنامه ضربه عشق LTI


Love Trauma Inventory


 • عنوان فارسی: پرسشنامه ضربه عشق LTI
 • عنوان انگلیسی: Love Trauma Inventory
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: ضربه عشق- عشق
 • کاربرد: ارزيابي كلي از ميزان آشفتگي جسمي، هيجاني، شناختي و رفتاري نشانگان ضربه عشق، مجموعه علائم و نشانه های شدیدی است که پس از فروپاشی یک رابطه عشقی بروز می کند (دهقاني، 1389).
 • سازنده: راس
 • سال ساخت: 1999
 • تعداد سوال: 10
 • زیر مقیاس: تک عاملی
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذي
 • نحوه نمره گذاری: در مقیاس لیکرت 4 گزینه ای نمره گذاری شده است. نمره 20 به عنوان نقطه برش در این پرسشنامه در نظر گرفته می شود (راس، 1999)
 • رفرانس: دهقانی، محمود (1389). کارایی رواندرمانی کوتاه مدت تنظیم کننده اضطراب در بهبود نشانگان ضربه عشق. پایان نامه دکتری روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران. Rosse, R. B. (1999). The love trauma syndrome: free yourself from the pain of a broken. Published
 • آزمون مرجع: Love Trauma Inventory
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: بررسي اعتبار آزمون به روش تحليل عامل، تنها يك عامل را براي اين مقياس بدست آورده است (راس، 1999). Rosse, R. B. (1999). The love trauma syndrome: free yourself from the pain of a broken. Published by perseus publishing, a member of the perseus Books Group.
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ريچارد راس (1999) پايايي ابزار را با روش آلفاي كرونباخ بررسي كرد. Rosse, R. B. (1999). The love trauma syndrome: free yourself from the pain of a broken. Published by perseus publishing, a member of the perseus Books Group.
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر:
 • آزمون مرجع: Love Trauma Inventory
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: اعتبار سازه با روش تحليل عامل تأييد شد. دهقاني، محمود (1389). كارايي رواندرماني كوتاه مدت تنظيم كننده اضطراب در بهبود نشانگان ضربه عشق. پايان نامه دكتري روانشناسي باليني، دانشگاه علوم پزشكي تهران.
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي با روش بازآزمايي به فاصله يك هفته 83/0 محاسبه شد (دهقاني و همكاران، 1388). دهقاني، محمود؛ عاطف وحيد، محمد كاظم و غرائي، بنفشه (1388). كارايي رواندرماني كوتاه مدت تعديل كننده اضطراب بر نشانگان ضربه عشق. نخستين كنگره روانپويشي. دانشگاه شهيد بهشتي.
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضريب همساني دروني (ضريب آلفا) براي اين پرسشنامه در يك گروه 48 نفري از جمعيت دانشجويي 81/0 بدست آمد (دهقاني و همكاران، 1388). دهقاني، محمود؛ عاطف وحيد، محمد كاظم و غرائي، بنفشه (1388). كارايي رواندرماني كوتاه مدت تعديل كننده اضطراب بر نشانگان ضربه عشق. نخس
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: