پرسشنامه رضايت جنسي


Sexual satisfaction


 • عنوان فارسی: پرسشنامه رضايت جنسي
 • عنوان انگلیسی: Sexual satisfaction
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: رضايت- جنسي
 • کاربرد: احساسات و نگراني هاي شخصي را درباره محبت و رابطه جنسي با همسر را ارزيابي مي كند.
 • سازنده: ياوري كرماني
 • سال ساخت: 1386
 • تعداد سوال: 17
 • زیر مقیاس: رضايت جنسي
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذي
 • نحوه نمره گذاری: در مقياس ليكرت 5 گزينه اي از 1=خيلي كم تا 5=خيلي زياد نمره گذاري مي شود. حداكثر امتياز كسب شده، 85 و حداقل امتياز 17مي باشد. رضايت جنسي ضعيف از امتياز 51-17 ، رضايت جنسي متوسط 67-52، رضايت جنسي خوب85-68 رتبه بندي مي شود (نوراني سعدالدين و همكاران، 1388).
 • رفرانس: ياوري كرماني، مريم (1386). بررسي رابطه رضايتمندي جنسي در رابطه با رضايتمندي زناشويي در زنان متأهل منطقه 14 تهران. دانشگاه بيرجند، پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني. نوراني سعدالدين، شهلا؛ جنيدي، الهام؛ شاكري، محمدتقي ومخبر، نغمه (1388). مقايسه ر
 • آزمون مرجع: Sexual satisfaction
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: اعتبار مقياس با تحليل عامل رضايت بخش بود. نوراني سعدالدين، شهلا؛ جنيدي، الهام؛ شاكري، محمدتقي ومخبر، نغمه (1388). مقايسه رضايت جنسي در زنان بارور و نابارور مراجعه كننده به مراكز دولتي شهر مشهد. فصلنامه باروري و ناباروري، شماره41، صفحات 277-269.
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777سازنده پرسشنامه پس از ساختن پرسشنامه آنرا به 8 استاد با مدارك دكتراي روانشناسي و مشاوره ارائه نمود و از آنها خواسته شد كه هر كدام درصدي را براي روايي آن بيان كنند (ياوري كرماني، 1386). ياوري كرماني، مريم (1386). بررسي رابطه رضايتمندي جنسي در رابطه با ر
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضريب آلفاي كرونباخ 75/0 بدست آمد (ياوري كرماني، 1386). ياوري كرماني، مريم (1386). بررسي رابطه رضايتمندي جنسي در رابطه با رضايتمندي زناشويي در زنان متأهل منطقه 14 تهران. دانشگاه بيرجند، پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني. در پژوهشي ديگر پايايي مقياس
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: جهت بررسي پايايي پرسشنامه از روش دو نيمه كردن استفاده شده است. بدين صورت كه سؤالات فرد و زوج جدا جدا نمره گذاري شده است (ياوري كرماني، 1386). ياوري كرماني، مريم (1386). بررسي رابطه رضايتمندي جنسي در رابطه با رضايتمندي زناشويي در زنان متأهل منطقه 14 تهران.
 • توضیحات دیگر: