مذهبي بودن والدين


Measures of parental religiousness


 • عنوان فارسی: مذهبي بودن والدين
 • عنوان انگلیسی: Measures of parental religiousness
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: مذهب- والدين
 • کاربرد: سنجش ميزان مذهبي بودن والدين
 • سازنده: گرنكويست
 • سال ساخت: 1998
 • تعداد سوال: 16
 • زیر مقیاس: 8 ماده برای سنجش میزان مذهبی بودن مادر 8 ماده برای سنجش میزان مذهبی بودن پدر
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذ
 • نحوه نمره گذاری: مقياس در طيف ليكرت 6 گزينه اي نمره گذاري مي شود. فرد به عبارات بر حسب خاطرات دوران كودكي در مورد پدر و مادرش پاسخ مي دهد.
 • رفرانس: Granqvist, P. (1998). Religiousness and perceived childhood attachment: on the question of compensation or correspondence, Journal for the Scientific study of Religion. 37, 350- 367.
 • آزمون مرجع: Measures of parental religiousness
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضريب همساني دروني اين آزمون از طريق ضريب آلفاي كرونباخ براي هر والد در 8 ماده 92/0 بدست آمد (گرنكويست، 1998). همساني دروني 92/0 و 93/0 براي مادر و پدر بدست آمد. Granqvist, P. (1998). Religiousness and perceived childhood attachment: on the question of co
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر:
 • آزمون مرجع: Measures of parental religiousness
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777اعتبار آزمون از طريق تحليل محتوا بررسي و تأييد گرديد (آزادفر،1390). آزادفر، نجمه. (1390). بررسي رابطه ادراك روش هاي فرزند پروري و مذهبي بودن والدين باهوش معنوي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد. پايان نامه كارشناسي ارشد، رشته روانشناسي، دانشكده علوم تربيت
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: نتايج حاصل از آزمون همبستگي پيرسون نشان داد كه مذهبي بودن والدين با هوش معنوي دانشجويان رابطه مثبت معني داري را نشان مي دهد. آزادفر، نجمه. (1390). بررسي رابطه ادراك روش هاي فرزند پروري و مذهبي بودن والدين باهوش معنوي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد. پايان ن
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي آزمون با روش اجراي مجدد و ضريب همبستگي پيرسون براي محاسبه ميزان همبستگي بين نمرات دوبار اجراي آزمون براي پدر و مادر به ترتيب 90/0 و 85/0 بدست آمد. صادقي، منصوره السادات؛ مظاهري، محمدعلي؛ حيدري، محمود (1385). ميزان مذهبي بودن والدين، منابع متفاوت ش
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: اين پرسشنامه توسط شهابي زاده (1383) بر روي دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي انجام شده، هماهنگي دروني ماده ها در همبستگي كرونباخ براي پدر و مادر به ترتيب 94/0 و 89/0 بدست آمد. شهابي زاده، فاطمه (1383). بررسي رابطه بين ادراك سبك دلبستگي دوران كودكي و سبك دلبست
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: