پرسشنامه كيفيت زندگي در بيماران مالتيپل اسكلروزيس MSQoL-54


Quality of life in Multiple Sclerosis


 • عنوان فارسی: پرسشنامه كيفيت زندگي در بيماران مالتيپل اسكلروزيس MSQoL-54
 • عنوان انگلیسی: Quality of life in Multiple Sclerosis
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: كيفيت زندگي- مالتيپل اسكلروزيس - MSQoL
 • کاربرد: ارزيابي كيفيت زندگي بيماران اسكلروز
 • سازنده: ويكري و همكاران Vickrey BG, Hays RD, Harooni R, Myers LW, Ellsion GW
 • سال ساخت: 1995
 • تعداد سوال: 54
 • زیر مقیاس: سلامت جسماني محدوديت نقش به علت مشكلات جسماني محدوديت نقش به علت مشكلات رواني سلامت هيجاني انرژي سلامت درك شده عملكرد اجتماعي عملكرد شناختي اختلال سلامتي مجموعه خلاصه شده سلامت رواني مجموعه خلاصه شده سلامت جسماني كيفيت كلي سلامت (مفتون و همكاران، 1387)
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذي
 • نحوه نمره گذاری: با اضافه كردن 18 مورد به پرسشنامه كوتاه 36 گزينه اي طراحي شده است. اين پرسشنامه 12 حيطه كيفيت زندگي را اندازه گيري مي كند. هر حيطه از صفر تا صد نمره گذاري شده و نمرات هر حيطه با احتساب ميانگين نمرات تعيين مي شود (حضرتي و همكاران، 1384). متوسط زمان تكميل پرسشنامه نبايد بيشتر از 19 دقيقه باشد.
 • رفرانس: Vickrey BG, Hays RD, Haronir NI R, Myers LW, Ellison GW. A health – related quality of ilfe measure for multiple sclerosis. Qual Life Res 1995, 4: 187-206. مفتون، فرزانه؛ جهانگير، اكرم؛ صديقي، ژيلا؛ كاربخش، مژگان؛ فرزدي، فرانك و خدايي، شهناز (1387). دعا د
 • آزمون مرجع: Quality of life in Multiple Sclerosis
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: اين پرسشنامه 12 حيطه كيفيت زندگي را اندازه گيري مي كند(حضرتي و همكاران، 1384). حضرتي، مريم؛ زحمتكش، نسرين؛ دژبخش، طاهره؛ نيك سرشت، عليرضا و ضيغمي، بهرام (1384). تأثير فرايند نوتواني بر كيفيت زندگي بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس. مجله ارمغان دانش، دور
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777ترجمه مقياس به فارسي از طريق روشهاي بين المللي پذيرفته شده و تحت هماهنگي و نظارت اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شيراز انجام گرفت. در مجموع پرسشنامه با محتويات فرهنگي تفاوت چنداني ندارد و گزارش بيماران در مورد سؤالات پرسشنامه قابل قبول بود (برهاني ح
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: