سنجش رشد اعتقادي


Scale of Belief Development


 • عنوان فارسی: سنجش رشد اعتقادي
 • عنوان انگلیسی: Scale of Belief Development
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: سنجش- رشد اعتقادي- اعتقاد
 • کاربرد: سنجش رشد اعتقادي
 • سازنده: داود معنوي پور و حسن پاشاشريفي
 • سال ساخت: 1383
 • تعداد سوال: 51
 • زیر مقیاس: 1.عواطف ديني 2.باورهاي ديني 3.دانش ديني 4.آثار ديني 5.اعمال ديني
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذي
 • نحوه نمره گذاری: عواطف ديني (40-26-23-41-37-22-36-32-25-21-42-28-39-27-31) باورهاي ديني (14-16-11-7-25-32-18-22-21-46-49-48-42-45-39-47-10-17-34-20-1-5) دانش ديني (21-15-8-24-9-29-45-43-44-31-38-30-19-33-16-35-3-8-36-20-14-4-33) آثار ديني (28-12-13-5-6-37) اعمال ديني (40-37-27-29-2-13-44-22) اين پرسشنامه در مقياس ليكرت 4 گزينه اي نمره گذاري مي شود. كاملاً موافقم=4 موافقم=3 مخالفم=2 كاملاً مخالفم=1
 • رفرانس: معنوي پور، داود؛ پاشا شريفي، حسن (1383). ساخت و هنجاريابي مقياس سنجش رشد اعتقادي دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران. فصلنامه نوآوري هاي آموزشي، شماره 9، سال سوم، صفحات 120-134.
 • آزمون مرجع: Scale of Belief Development
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: نتايج آزمون بارتلت نشان مي دهد كه با سطح اطمينان 99/0 ماتريس همبستگي ماده ها داراي اطلاعات معنادار است. با توجه به ارزشهاي ويژه عوامل، 14 عامل با 09/64 درصد از واريانس كل نمره ها بالاي ارزش ويژه 1 قرار گرفته و واريانس رشد اعتقادي را تبيين مي كند كه اين نش
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضريب پايايي پرسشنامه در مرحله نخست كه تعداد سؤالات 69 ماده بود 82/0 بدست آمد. با توجه به همبستگي هر سؤال با كل آزمون تعداد 18 سؤال كه همبستگي كمتر از 2/0 با كل آزمون داشتند شناسايي و حذف شدند. در مرحله دوم ضريب پايايي آزمون 91/0 بدست آمد. معنوي پور، داود
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: