پرسشنامه رغبت سنج ازدواج (نسخه دانشجويي) پرساد


Motivation for marriage


 • عنوان فارسی: پرسشنامه رغبت سنج ازدواج (نسخه دانشجويي) پرساد
 • عنوان انگلیسی: Motivation for marriage
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: ازدواج- رغبت سنج ازدواج- پرسشنامه
 • کاربرد: سنجش میزان رغبت نسبت به ازدواج
 • سازنده: محمود حیدری و همکاران
 • سال ساخت: 1383
 • تعداد سوال: 24
 • زیر مقیاس: 1. بازخورد نسبت به ازدواج (8 سؤال) 2. نگرش نسبت به پیامدهای ازدواج( 7 سؤال) 3. آمادگی و تمایل عملی برای ازدواج (5 سؤال) 4. موانع ازدواج (3 سؤال)
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: شامل 23 سوال 5 گزينه اي و يك سوال اضافي براي سن طلايي ازدواج است. در مقیاس لیکرت 5 گزینه ای نمره گذاری می شود. نمره گذاری سؤال های 1،2،9،11،13،15،18،19،22،23 بصورت 5 برای کاملاً موافق، 4 موافق، 3 ممتنع، 2 مخالف و 1 کاملاً مخالف است برای سؤال هایی که نشان دهنده عدم رغبت به ازدواج هستند سؤال های 3،4،5،8،10،12،14،16،17،20،21 بصورت 1 برای کاملاً موافق،2 موافق، 3 ممتنع، 4مخالف و 5 کاملاً موافق است.
 • رفرانس: حیدری، محمود؛ مظاهری، محمدعلی و پوراعتماد، حمیدرضا (1383). ساخت و هنجاریابی پرسشنامه رغبت سنج ازدواج، نسخه دانشجویی (پرساد)، مجله روانشناسی، شماره 31، صفحات 261-250.