پرسشنامه سبک رهبری


Leadership Style Survey


 • عنوان فارسی: پرسشنامه سبک رهبری
 • عنوان انگلیسی: Leadership Style Survey
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: سبک رهبری و مدیریت
 • کاربرد: مشخص ساختن سبک رهبری و مدیریت افراد در سازمان
 • سازنده: کلارک
 • سال ساخت: 1998
 • تعداد سوال: 30
 • زیر مقیاس: سبک رهبری خودکامه، دموکرات، واگذارکننده
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی - خودگزارشگر
 • نحوه نمره گذاری: لیکرت 5 درجه ای با محاسبه نمره آزمودني در سه زير مقياس، سبك رهبري وي مشخص مي شود. واگذار كننده/غير دستوري= 3-6-9-12-15-18-21-24-27-30 دموكرات/مشاركتي= 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29 خودكامه/دستوري= 1-4-7-10-13-16-19-22-25-28 اگر نمره فرد در دو سبك دموكراتيك و واگذاركننده/آزادي دهنده به هم نزديك باشند، در اينصورت سبك رهبري فرد واگذاركننده در نظر گرفته مي شود.
 • رفرانس: Leadership Styles, Available at: procaponline. Unocha. Org/docs/library/Leadership-Style-Survey.doc This survey was adapted and modified from the original produced by Don Clark retrieved from http://www.nlink.com/~donclarke/leader/survstyl.html March 3