مقياس سنجش صبر


Patience Measurement Scale


 • عنوان فارسی: مقياس سنجش صبر
 • عنوان انگلیسی: Patience Measurement Scale
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: صبر- مقياس
 • کاربرد: به كمك اين مقياس مي توان نوجواناني را كه صبر ندارند شناسايي كرده، با آموزش هاي عملي گرفته شده از دين و مباني روان شناختي، در اين زمينه، در جهت بهداشت رواني آنان گامي برداشت.
 • سازنده: فريده حسين ثابت
 • سال ساخت: 1386
 • تعداد سوال: 47
 • زیر مقیاس: 1.صبر در سختي 2. صبر از گناه 3. صبر بر طاعت
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذ
 • نحوه نمره گذاری: مواد مقياس سنجش صبر با استفاده از آيات قرآن مجيد و تفاسير، حديثي شيعه و سني و كتاب هاي اخلاقي تهيه شده است. صبر در سختي (1-2-4-5-8-9-14-15-22-23-25-28-29-30-31-32-34-35-36-39-40-43-45-48) صبر از گناه (3-7-10-16-21-27-33-37-38-44) و بقه مربوط به صبر بر طاعت هستند. براي محاسبه نتيجه ها در پرسش هاي 2-7-15-21-23-33-34-36-37-38-40-42-43-44-48 براي گزينه هميشه، عدد صفر، براي اغلب، يك، براي معمولاً دو، براي گاهي سه و براي به ندرت، چهار منظور مي شود. بقيه پرسشها بصورت معكوس امتياز داده مي¬شوند؛ نمره نهايي مقياس بين 0 تا 192 است.
 • رفرانس: حسين ثابت، فريده (1387). ساخت مقياس سنجش صبر براي نوجوانان. دو فصلنامه علمي- تخصصي مطالعات اسلام و روان-شناسي، سال دوم، شماره3، صفحات 142-129 حسين ثابت، فريده (1387). ساخت مقياس سنجش صبر براي نوجوانان. فصلنامه روان¬شناسي و دين، شماره4، صفحه73.
 • آزمون مرجع: Patience Measurement Scale
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777مقياس سنجش صبر را پس از تنظيم، نه نفر از استادان علوم و معارف اسلامي از نظر مقوله بندي و نوع پرسش ها بررسي و محتواي آنها را تأييد كردند. سپس دو تن از استادان روان شناسي نيز محتواي آن را تأييد كردند)اعتبار محتوا( (حسين ثابت، 1387). حسين ثابت، فريده (138
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پس از دو هفته از اجراي مقياس سنجش صبر، مجدداً براي 30 نفر از دانش‌آموزان، كه به طور تصادفي انتخاب شده بودند، مقياس مورد نظر اجرا گرديد كه ضريب همبستگي بين نمرات آزمون اول و دوم 93% به دست آمد. (حسين ثابت، 1387). حسين ثابت، فريده (1387). ساخت مقياس سنجش صب
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفاي كرونباخ مقياس سنجش صبر پس از اجرا بر روي 148 نفر از دانش آموزان /866 0بدست آمد. ضريب همبستگي هر سؤال با كل آزمون و ضريب كرونباخ آزمون در صورت حذف هر سؤال مشخص شد و پايايي زير مقياس صبر در سختي 792/0، پاياني زير مقياس صبر در برابر طاعت 747/0 و پايايي
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: