مقیاس خودکارآمدی اجتماعی نوجوان


Adolescence Social Self-Efficacy Scale


 • عنوان فارسی: مقیاس خودکارآمدی اجتماعی نوجوان
 • عنوان انگلیسی: Adolescence Social Self-Efficacy Scale
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: خودکارآمدی اجتماعی
 • کاربرد: بمنظور سنجش میزان خودکارآمدی نوجوانان
 • سازنده: کنلی Connolly
 • سال ساخت: 1989
 • تعداد سوال: 25
 • زیر مقیاس: 5زیرمقیاس: قاطعیت اجتماعی، عملکرد اجتماعی، شرکت در گروه های اجتماعی، جنبه های دوستی و صمیمیت، کمک کردن یا گرفتن
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی - خودگزارشگر
 • نحوه نمره گذاری: لیکرت 7 درجه ای از غير ممكن=1 تا بيش از حد ساده=7 زير مقياس قاطعيت اجتماعي: 17-16-12-10-2 زير مقياس عملكرد در موقعيت هاي اجتماعي:23-15-8-7-6 زير مقياس شركت درگروه هاي اجتماعي: 19-13-11-9-3 زير مقياس جنبه هاي دوستي و صميميت: 25-22-21-20-14-4-1 زير مقياس كمك كردن يا كمك گرفتن: 24-18-5 براي بدست آوردن نمره كلي كافي است امتياز همه 25 عبارت را با هم جمع كنيد.
 • رفرانس: Connolly J. 1989. Social self-efficacy in adolescence: Relations with self-concept, social adjustment, and mental health, Canadian Journal of Behavioral Science, 21, 258-269.
 • آزمون مرجع: Adolescence Social Self-Efficacy Scale
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: اعتبار سازه مقياس از طريق همبستگي با تعدادي از مقياس هاي خودپنداره و سازگاري به اثبات رسيده است. Connolly J. 1989. Social self-efficacy in adolescence: Relations with self-concept, social adjustment, and mental health, Canadian Journal of Behavioral Scie
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777نمرات مقياس خودكارآمدي اجتماعي نوجوانان دو گروه نوجوانان دبيرستاني، با زير مقياس هاي كناره گيري اجتماعي 39/0-=r و صلاحيت اجتماعي 23/0=r و نمرات گروه نوجوانان مبتلا به اختلالات رواني تنه با نمره زير مقياس كناره گيري اجتماعي 25/0-=r همبستگي داشت. Connoll
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: همبستگی مثبت معناداري بين نمرات مقياس بامقیاس نیم رخ ادراک خود(هارتر1982) ديده شد. Connolly J. 1989. Social self-efficacy in adolescence: Relations with self-concept, social adjustment, and mental health, Canadian Journal of Behavioral Science, 21, 258-2
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضریب پایایی حاصل از روش بازآزمايي براي مردان 81/0 و براي زنان 86/0 گزارش شده است.Connolly J. 1989. Social self-efficacy in adolescence: Relations with self-concept, social adjustment, and mental health, Canadian Journal of Behavioral Science, 21, 258-269
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضریب آلفای كرونباخ کل آزمون در گروه اول 90/0، در گروه دوم 92/0 و در گروه سوم 95/0 گزارش شده است. Connolly J. 1989. Social self-efficacy in adolescence: Relations with self-concept, social adjustment, and mental health, Canadian Journal of Behavioral Sci
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: